Dataset

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën 2002-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 12-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Binnen het kader van de Nationale Rekeningen verzamelt het CBS kwartaalgegevens over wettelijke sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen zijn inkomensoverdrachten van de overheid en werkgevers aan huishoudens met het doel financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, ziekte) of om in bepaalde behoeften (bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs) te voorzien. Kenmerk van wettelijke sociale verzekeringen is dat ze door de overheid zijn ingesteld en gecontroleerd, verplicht zijn voor de gehele bevolking of een groot deel ervan en bekostigd worden uit premiebetalingen. Deze tabel bevat een deel van de gegevensverzameling uit de financiële administraties van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen: het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het betreft de verdeling van de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen naar bekostigend fonds en naar regeling. De bedragen zijn weergegeven in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95).

Dit houdt in het bijzonder in dat een transactie wordt toegerekend aan de periode waarop de transactie betrekking heeft (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis). Mede hierdoor wijken de gepresenteerde data af van de tabellen op kasbasis: Arbeidsongeschiktheid; bedragen en WW-uitkeringen; bedragen.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2002 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens. Cijfers van 2007 zijn nader voorlopige gegevens. Cijfers vanaf 2008 t/m 2e kwartaal 2011 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 25 november 2011: De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71475ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71475ned

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, premies en uitkeringen.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71475ned

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, premies en uitkeringen.