Dataset

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën 2002-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Binnen het kader van de Nationale Rekeningen verzamelt het CBS kwartaalgegevens over wettelijke sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen zijn inkomensoverdrachten van de overheid en werkgevers aan huishoudens met het doel financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, ziekte) of om in bepaalde behoeften (bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs) te voorzien. Kenmerk van wettelijke sociale verzekeringen is dat ze door de overheid zijn ingesteld en gecontroleerd, verplicht zijn voor de gehele bevolking of een groot deel ervan en bekostigd worden uit premiebetalingen. Deze tabel bevat een deel van de gegevensverzameling uit de financiële administraties van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen: het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het betreft de verdeling van de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen naar bekostigend fonds en naar regeling. De bedragen zijn weergegeven in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95).

Dit houdt in het bijzonder in dat een transactie wordt toegerekend aan de periode waarop de transactie betrekking heeft (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis). Mede hierdoor wijken de gepresenteerde data af van de tabellen op kasbasis: Arbeidsongeschiktheid; bedragen en WW-uitkeringen; bedragen.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2002 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens. Cijfers van 2007 zijn nader voorlopige gegevens. Cijfers vanaf 2008 t/m 2e kwartaal 2011 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 25 november 2011: De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71475ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71475ned

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, premies en uitkeringen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71475ned

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, premies en uitkeringen.