Dataset

Proclaimer Open data portaal Eindhoven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 16-04-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bestuursrecht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Proclaimer Open data portaal Eindhoven

Het open data portaal van de gemeente Eindhoven (data.eindhoven.nl) komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven. De gemeente besteedt de grootst mogelijke zorg aan het samenstellen van de inhoud van de datasets die gepubliceerd worden op deze website. Dit is echter geen garantie dat de datasets volledig, accuraat, up-to-date en juist zijn.

Rol Open data portaal

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven heeft in haar coalitieakkoord 2014-2018 de ambitie uitgesproken om haar informatie zoveel mogelijk als open data aan te bieden.

Open data draagt bij aan de efficiëntie van het gemeentelijk apparaat, het bevordert innovatie en economische groei, het vergroot de transparantie en burgerparticipatie en het verbindt de gemeente met haar burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Binnen deze context speelt het open data portaal van de gemeente Eindhoven een cruciale rol: het portaal beoogt de centrale plaats te zijn waar de gemeente haar informatie op een zo gebruikersvriendelijk mogelijke wijze ontsluit en vindbaar maakt en daarmee het verdere gebruik te optimaliseren.

Informatie

Het open data portaal ontsluit informatie die de gemeente gebruikt bij het uitoefenen van haar publieke taken en die openbaar en herbruikbaar is binnen de relevante wettelijke regelingen waar de gemeente zich aan heeft te houden.

Uiteraard streeft de gemeente Eindhoven er naar via het portaal juiste en actuele informatie te ontsluiten. Dat neemt niet weg dat de gebruiker er op bedacht moet zijn dat de informatie onjuistheden kan bevatten.

Daarbij moet ook in gedachten worden gehouden dat de inhoud van de als open data beschikbaar gestelde informatie is geproduceerd met een bepaald doel en in een bepaalde context. De gebruiker dient daarom na te gaan of zijn beoogd gebruik van de open data aansluit bij deze originele context en doel(en).

Daarnaast bevat het open data portaal, om de gebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwijzingen en hyperlinks naar informatie van anderen dan de gemeente Eindhoven. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze informatie en de werking van de links ligt uiteraard bij deze derden.

Beschikbaarheid

Gebruikers kunnen geen aanspraak maken op de ter beschikking stelling van informatie. De gemeente Eindhoven heeft te allen tijde het recht om de dataset aan te passen, de dataset niet langer beschikbaar te stellen of de toegang tot de dataset anderszins op te schorten, zonder dat daarvoor een overgangstermijn in acht wordt genomen en zonder dat gebruikers daarvan persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

Aansprakelijkheid

De gemeente Eindhoven sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct en/of indirect) dan ook, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die zouden zijn ingegeven door ter beschikking gestelde data.

Hergebruik informatie

De gemeente Eindhoven streeft een zo breed mogelijk gebruik van haar open data na. Daarom verbindt de gemeente minimale gebruikersbeperkingen aan de door haar via het portaal beschikbaar gestelde informatie.

Licentie Open Data

Bij iedere dataset op het open data portaal van de gemeente Eindhoven wordt expliciet vermeld wat de licentievoorwaarde is waaronder de dataset beschikbaar is gesteld. In de meeste gevallen zal het één van de onderstaande licenties betreffen:

- Public Domain: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/...

- Creative Commons CCZero:

- Creative Commons CC-BY: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.n...

- Creative Commons CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/dee...

De links verwijzen naar een pagina die een korte samenvatting van de licentie bevat en een doorverwijzing naar de volledige tekst van de licentievoorwaarden. Deze volledige tekst is leidend.

Kosten

Voor het gebruik van open data sets via het open data portaal van de gemeente Eindhoven worden geen kosten in rekening gebracht. De datasets worden gratis aangeboden. De gemeente Eindhoven behoudt zich echter het recht voor om dataset(s) in de toekomst (slechts) tegen betaling aan te bieden.

Privacy

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de privacy regelgeving. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden en dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens.

Persoonsgegevens die een gebruiker opgeeft, gebruikt het data.eindhoven.nl alleen voor het doel waarvoor gebruiker ze heeft opgegeven. Daarmee wordt voldaan aan de privacywetgeving.

Reacties

Indien gebruikers iets tegenkomen dat verouderd of niet correct is of onvolkomenheden bevat, dan stelt de gemeente Eindhoven een melding daarvan zeer op prijs. Datzelfde geldt voor informatie die nog niet via het portaal beschikbaar is, maar waarvan de gebruiker meent dat deze ook beschikbaar gesteld zou moeten worden. U kunt hiervoor gebruik maken van de contact-pagina op het open data portaal:

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/proclaimer-open-data-portaal-eindhoven/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.