Dataset

Bestuursrecht; procedures bij de CRvB, 1998-2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige (hoger) beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep. De gegevens zijn onderverdeeld naar soort regelgeving.

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst, enzovoorts. De bestuursrechtspraak wordt in eerste aanleg grotendeels uitgevoerd door de rechtbanken. De uitspraken van de rechtbanken kunnen in hoger beroep worden aangevochten bij de Centrale Raad van Beroep. Deze tabel geeft een overzicht van het aantal bij de Centrale Raad van Beroep aanhangig gemaakte procedures, het verloop daarin gedurende een jaar en de manier waarop deze procedures worden afgedaan. Daarbij worden (hoger) beroepen en verzoeken om voorlopige voorzieningen als aparte procedures vermeld. De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.

Deze tabel bevat standcijfers gemeten op 1 januari en 31 december. Ook bevat deze tabel informatie over het aantal zaken dat in een verslagjaar is ingediend en/of afgedaan (stroomcijfers). De standcijfers op 31 december van een jaar en 1 januari van het volgende jaar komen niet altijd overeen. Tegen een uitspraak in vereenvoudigde behandeling kan verzet worden ingesteld. Berekening van het standcijfer op 31 december uit het standcijfer op 1 januari en de stroomcijfers leidt niet altijd tot het gepubliceerde standcijfer. Dit is het geval als in een jaar in dezelfde zaak meermalen een beslissing in vereenvoudigde behandeling is genomen gevolgd door een ingesteld verzet. Van een dergelijke situatie wordt er slechts 1 geteld in de stroomcijfers.

Per verslagjaar worden alle zaken geselecteerd uit de registraties van de rechtbanken waarvan een actie of beslissing in de selectieperiode valt. Daarbij wordt alle informatie van een zaak geselecteerd, ook als deze informatie reeds eerder was geleverd. De nagekomen informatie bevat mutaties over reeds gepubliceerde jaren. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers op 31 december van het jaar ervoor en 1 januari van het verslagjaar niet altijd aansluiten op elkaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998 t/m 2016

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 2 juli 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70925ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70925ned

(Hoger) beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep. Naar soort regelgeving.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70925ned

(Hoger) beroepsprocedures bij de Centrale Raad van Beroep. Naar soort regelgeving.