Informatie over spend data

Inkoopuitgaven Rijk als open data

Op 30 november 2015 zijn Open Inkoopdata Rijk voor het eerst openbaar gemaakt. Deze data betreffen de inkoopuitgaven over 2014 en zijn voor hergebruik geschikt gemaakt. Hiermee voorziet de Rijksoverheid onder meer in de motie Oosenbrug met het verzoek om alle inkoopuitgaven van het Rijk openbaar te maken.

Alle inkoopinformatie over 2014 en volgende jaren van de Rijksoverheid worden als open data beschikbaar gesteld op data.overheid.nl. Met deze tweede publicatie over het jaar 2015 zijn nu ook totaalbestanden opgenomen in de Open Inkoopdata Rijk.

Wat zijn inkoopuitgaven?

De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatie over de inkoopuitgaven van het voorafgaande jaar van alle ministeries en daaronder ressorterende dienst-onderdelen. Het ministerie gebruikt deze informatie om de categoriemanagers van het Rijk, die voor de generieke inkoopcategorieën inkopen en aanbesteden, van Rijksbrede inkoopinformatie te voorzien.

Sinds 2012 wordt deze inkoopinformatie ook gebruikt om de Tweede Kamer te informeren over de inkoop door het Rijk en over het aandeel van het midden- en kleinbedrijf daarin. Dit gebeurt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Waaruit bestaat de Open Inkoopdata Rijk?

De open inkoopdata bevatten de volgende informatie-elementen:

  • De namen van de inkopende departementen;
  • De hoofdkostensoorten;
  • De namen van de leveranciers;
  • De inkoopuitgaven in gestaffelde bedragen;
  • Het jaar waarin deze inkoopuitgaven zijn gedaan.

Wat zijn hoofdkostensoorten?

De inkoopuitgaven aan een leverancier betreffen alle betalingen voor producten en diensten in het afgelopen jaar (boekjaar) door de ministeries aan een leverancier.[1] De feitelijke boeking in de financiële administratie is bepalend voor de toewijzing aan de uitgavenrubriek. Deze boekingen worden geregistreerd via de Rijksbrede kostensoortentabel van Financiën. De hoofdkostensoorten uit deze tabel zijn het niveau waarop wordt gerapporteerd voor de Open Inkoopdata Rijk. Dit niveau komt vrijwel overeen met de hoofdrubrieken van de inkoopuitgaven.

Welke naam van de leveranciers wordt gepubliceerd?

De naam van de leverancier, die wordt gepubliceerd, is in principe de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde naam van de leverancier. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken. In dat geval wordt de naam gehanteerd die bij ons geregistreerd is in de administratie.

In samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) wordt gecontroleerd of een leverancier eenmalig in het bestand voorkomt. Een leverancier kan desondanks meerdere keren in het bestand voorkomen. Dit kan te maken hebben met een producten of dienstenpakket dat in meerdere uitgavenrubrieken voorkomt, maar ook omdat een bedrijf meerdere dochterondernemingen kan hebben.

Wat zijn gestaffelde bedragen?

De staffelsystematiek werkt als volgt: het totaal aan de uitgaven per leverancier, uitgesplitst naar de andere informatie-elementen, wordt weergegeven als het nummer van de staffel waarin dit totaal valt. Elke staffel heeft een boven- en benedengrens. De gehanteerde staffels voor de Open Inkoopdata Rijk zijn:

Staffels

De beneden- en bovengrenzen van de staffels:

0:

Negatief - 0

1:

1 -  10.000

2:

10.001 - 50.000

3:

50.001 - 100.000

4:

100.001 - 250.000

5:

250.001 - 500.000

6:

500.001 - 1.000.000

7:

1.000.001 - 5.000.000

8:

5.000.001 - 10.000.000

9:

10.000.001 - 25.000.000

10:

25.000.001 - 50.000.000

11:

50.000.001 - 100.000.000

12:

100.000.001 - 150.000.000

13:

Meer dan 150.000.000

Welke informatie wordt niet openbaar gemaakt?

Op 18 juli 2015 is de Wet op het Hergebruik van Overheidsinformatie in werking getreden (Staatsblad 2015, nummer 271). Deze wet bevat absolute en relatieve uitzonderingsgronden op basis waarvan overheidsinformatie, waaronder de Open Inkoopdata Rijk, niet openbaar kan of mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld in het geval van staatsveiligheid, als het gaat om bedrijfsvertrouwelijke gegevens of ter bescherming van de privacy van de leveranciers. Waar deze uitzonderingsgronden volgens het verantwoordelijke departement van toepassing zijn, is de  inkoop- informatie weggelaten of geanonimiseerd opgenomen.

De inkoopuitgaven voor externe inhuur zijn niet opgenomen in de Open Inkoop- data Rijk. Via een eigen jaarverslag rapporteren de ministers over de externe inhuur aan de Tweede Kamer. De percentages externe inhuur uit deze verslagen worden door de minister voor Wonen en Rijksdienst gebundeld en vervolgens opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Heeft u vragen over de Open Inkoopdata Rijk? Dan kunt u deze stellen via PostbusBI@minbzk.nl

[1] De inkoopuitgaven zijn inclusief BTW. Indien de factuur een verzamelfactuur betreft voor meerdere producten of diensten, dan is uitsluitend met het totale factuurbedrag gewerkt en niet met de onderliggende deelbedragen. Dit kenmerk van de bronbestanden maakt dat de geregistreerde bedragen per inkoopuitgaven rubriek een benadering zijn. Door deze wijze van boeken wordt de ene keer teveel en de andere keer te weinig aan een bepaalde inkoopuitgaven toegeschreven.