Dataset

Uitgesproken faillissementen door Nederlandse rechtbanken naar type gefailleerde, activiteit en regio (vanaf 11-03-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit dataontwerp van de statistiek over uitgesproken faillissementen bevat alle faillissementen die door de rechter in Nederland zijn uitgesproken. Het bevat faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen. Ook de in Nederland uitgesproken faillissementen van buitenlandse rechtspersonen zijn opgenomen. Voor elk faillissement is opgenomen wat de uitspraak- en, indien van toepassing, beëindigingsdatum is van de faillissementsprocedure. Ook gegevens over de gefailleerde zelf zijn beschikbaar, zoals bedrijfsactiviteit, type gefailleerde, rechtspersoon, postcode van woon- of vestigingsadres, KvK-nummer en (in geval van natuurlijke personen en eenmanszaken) de geboortedatum. Elk faillissement komt één keer voor, in de maand waarin de faillissementsuitspraak gedaan is. Er wordt niet gecorrigeerd voor faillissementsuitspraken die in een later stadium vernietigd worden. In de Statline tabellen zijn de gegevens uitgesplitst naar branches en regio's. Uit de data worden maandelijks drie Statline tabellen samengesteld en gepubliceerd, t.w.: 1 - Uitgesproken faillissementen; kerncijfers; (Nederland totaal uitgesplitst naar type gefailleerde) 2 - Uitgesproken faillissementen; particulieren (incl. eenmanszaken); (Regionale cijfers uitgesplitst naar type gefailleerde) 3 - Uitgesproken faillissementen; bedrijven/instellingen (incl. eenmanszaken); (Regionale cijfers uitgesplitst naar branches). Cijfers zijn voor een maand voorlopig, een maand nader voorlopig en in de maand daarna definitief. Dit betekent dat de cijfers van maand 1 definitief zijn bij de publicatie van maand 3.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Van de rechtbanken worden dagelijks bestanden ontvangen met berichten. De records in deze bestanden zijn gecodeerd. Alle voor de faillissementsstatistieken relevante records worden vastgelegd in een database. Waar mogelijk worden fouten, inconsistenties e.d. in de records door het verwerkingsprogramma gecorrigeerd. Na de geautomatiseerde correcties blijven er nog berichten over die handmatig bekeken en gecorrigeerd moeten worden. Hiertoe wordt eventueel en indien noodzakelijk contact opgenomen met de betreffende rechtbank. De publicatie van de aantallen faillissementen betreft een telling uit de database van de betreffende maand. De eerste publicatie betreft voorlopige cijfers. Cijfers over een verslagmaand kunnen worden bijgesteld als gevolg van nagekomen berichten in de opvolgende maand. In de daaropvolgende maand worden de cijfers indien nodig opnieuw bijgesteld en tegelijkertijd definitief verklaard.
Geheimhouding: Voor de geheimhouding geldt gewoon artikel 37.3 van de CBS-wet. Memorie van toelichting van de CBS-wet: Aan de publicatie mogen geen herkenbare gegevens van afzonderlijke respondenten kunnen worden ontleend. Dit betekent dat de publicaties geen herkenbare gegevens mogen bevatten. Ook mogen die gegevens niet te traceren zijn met behulp van andere CBS-publicaties.

Populatie

Alle in Nederland uitgesproken faillissementen vanaf januari 2008 ( Inclusief de in Nederland uitgesproken faillissementen van buitenlandse rechtspersonen).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803cc816

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier