Dataset

Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Van de personen die van nationaliteit zijn gewijzigd is het identificatienummer, de datum van nationaliteitswijziging, de datum van een eventuele volgende nationaliteitswijziging, het publicatiejaar, de verkregen nationaliteit, de verloren nationaliteit en de regeling waarmee de nationaliteitswijziging is verkregen/verloren.

Nationaliteit: Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt in statistische overzichten van personen die meerdere nationaliteiten hebben, slechts de eerste nationaliteit gepubliceerd. Daartoe worden prioriteringsregels gesteld. Die komen erop neer dat iemand met de Nederlandse nationaliteit in de statistiek steeds Nederlander is. Voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, geldt de volgorde: nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit. Personen die geen nationaliteit hebben, zijn staatloos.

Regeling: Belangrijkste in de Rijkswet op het Nederlanderschap vastgelegde manieren om het Nederlanderschap te verkrijgen.

Verkrijging Nederlanderschap: Verkrijging van het Nederlanderschap anders dan door geboorte. Het Nederlanderschap kan worden verkregen van rechtswege (waaronder door adoptie), door optie, door naturalisatie (zelfstandige of medenaturalisatie) en door erkenning. Niet meegeteld zijn kinderen waarvan de vader en / of moeder Nederlander is tijdens de geboorte van het kind, vondelingen en personen van de derde generatie. Zij zijn automatisch Nederlander en worden opgenomen in de geboortestatistiek.

Verlies van het Nederlanderschap: Intrekking of afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Het Nederlanderschap gaat verloren wanneer de familierechtelijke betrekkingen waaraan het Nederlanderschap is ontleend vervalt. Hierbij geldt wel dat het Nederlanderschap in geen geval verloren gaat als daar van staatloosheid het gevolg zou zijn. Meerderjarigen verliezen het Nederlanderschap door vrijwillig een andere nationaliteit te verkrijgen of door een verklaring van afstand af te leggen. Voor een minderjarige gaat het Nederlanderschap onder meer verloren in geval van erkenning, wettiging of adoptie door een niet-Nederlander als de minderjarige daardoor diens nationaliteit verkrijgt of (bij meervoudige nationaliteit) die reeds bezat. Ook dit mag echter niet leiden tot staatloosheid. Daarnaast kan het verlies van het Nederlanderschap niet optreden zolang één van de ouders nog Nederlander is.

Meerderjarig: Persoon van 18 jaar of ouder of een persoon die vóór het bereiken van de 18e verjaardag in het huwelijk is getreden.

Minderjarig: (ongehuwd) persoon jonger dan 18 jaar.

Staatloos: Persoon die door geen enkele staat als onderdaan kan worden beschouwd.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal nationaliteitsgewijzigden te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie.

Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.

Personen die in het voorgaande jaar van nationaliteit zijn gewijzigd maar van wie het wijzigingsbericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de variabele DATUMNATWIJZIGING hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het PUBLICATIEJAARNATWIJZIGING. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Populatie

Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de nationaliteitswijziging in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020fde0

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier