Dataset

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in de dynamiek in de bijstand. De tabel toont het aantal instroommomenten van personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd in de verslagperiode, waaronder het aantal personen dat binnen een jaar opnieuw is ingestroomd in de bijstand (WWB, Participatiewet), en het aantal uitstroommomenten van personen met een bijstandsuitkering. De aantallen zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2008.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel zal dat in de loop van 2024 gebeuren. Echter, met ingang van de verslagperiode 2023Q3 zullen de cijfers m.b.t. migratieachtergrond in deze tabel al niet meer worden geactualiseerd.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 maart 2024: Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van het 3e kwartaal 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in mei 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82662NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82662NED

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82662NED

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond