Dataset

Werkgelegenheid zeevaartbedrijven (SBI 611)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De uitkomsten in deze tabel komen uit de zogenoemde productiestatistiek(PS) voor de zeevaartbedrijven. Productiestatistieken worden in de huidige vorm al sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in financiële overzichten van exploitatie en verlies en winst. Deze gegevens vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000. Met ingang van het verslagjaar 2004 is de publicatie beëindigd. Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie) Het CBS heeft de ophogingmethodiek van de productiestatistieken over het verslagjaar 2003 (PS2003) aangepast. Dit is gedaan vanwege geconstateerde problemen met de ophoging van de steekproefresultaten (vooral kleine bedrijven) naar de populatietotalen. Het gaat daarbij om verschillende bedrijfstakken in de dienstverlening en de bouwnijverheid. De aanpassing in de ophogingmethodiek heeft ook enig effect op de uitkomsten over de werkgelegenheid in de zeevaart. Om een uniforme methodiek te hanteren zijn deze uitkomsten opnieuw vastgesteld.

(Versie 26-07-2005) Definitieve gegevens over het jaar 2003 zijn toegevoegd.(zie ook paragraaf 4, Releasepolicy).

De resultaten 2000 tot en met 2002 zijn herzien. Deze herziening betreft voornamelijk een methodologische wijziging. Daarnaast zijn kleinere verbeteringen aangebracht als gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie.

De cijfers hebben betrekking op alle bedrijven met 20 of meer werknemers (werkzame personen vanaf verslagjaar 2002) die gedurende het jaar bestonden en op kleinere bedrijven waar op 1 december van het jaar minstens 1 persoon 15 uur of meer per week werkzaam was. Voor deze methodologische wijziging waren de marginaal actieve bedrijven en de kleine bedrijven die voor 1 december gestopt waren, wel opgenomen. Redenen voor deze wijziging zijn:

  • betere aansluiting op Europese definities;
  • kwaliteitsverbetering door vereenvoudiging van de waarneming bij kleine bedrijven.

De herberekeningen ten gevolge van de methodologische wijziging zijn ook benut om nagekomen gegevens in de statistische uitkomsten te verwerken.

NEDERLANDS:

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70814ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70814ned

Werkzame personen e.d. van bedrijven met zeevaart als hoofdactiviteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70814ned

Werkzame personen e.d. van bedrijven met zeevaart als hoofdactiviteit.