Dataset

Personen met gebruik Wlz-zorg in natura; leveringsvorm, zzp, kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/20/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal personen weer dat op peildatum kwartaal gebruik maakt van zorg in natura gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Personen met gebruik zonder Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg worden meegeteld in deze tabel. Ook vallen hieronder personen die Wlz-indiceerbaar zijn en personen die Wlz-zorg gebruiken dat onder partnerverblijf valt. Personen die zorg in natura gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten.

De cijfers worden uitgesplitst naar leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket (zzp) en zorgvorm. Bij leveringsvorm verblijf wordt het zorgzwaartepakket verder uitgesplitst naar verblijf met of zonder behandeling; voor partnerverblijf en de sectortotalen wordt deze uitsplitsing niet gemaakt.

Bij de voorlopige kwartaalcijfers wordt gepubliceerd over personen die ooit ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de nader voorlopige en definitieve cijfers wordt er gepubliceerd over personen die op peildatum staan ingeschreven in de BRP.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2020

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 maart 2024: De voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2023:

  • De voorlopige cijfers over het tweede kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.
  • De cijfers over 2022 en het eerste kwartaal van 2023 zijn bijgesteld.
  • In 2021 zijn er nieuwe prestatiecodes ingevoerd voor Deeltijdverblijf, die ten onrechte in deze tabel niet ingedeeld zijn bij 'verblijf zonder behandeling' maar bij 'verblijf'. Dit is nu hersteld bij de cijfers over de verslagjaren 2021 en 2022 voor alle kwartalen en voor het eerste kwartaal van 2023. Deze wijziging zorgt voor een toename van minder dan 1% in het aantal personen met verblijf zonder behandeling. Deze stijging vindt plaats in de sector gehandicaptenzorg.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 6 maanden na afloop van het kwartaal worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Uiterlijk 1 jaar na afloop van het kalenderjaar worden de cijfers nader voorlopig. Uiterlijk 2 jaar na afloop van het kalenderjaar worden de cijfers definitief.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40083NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40083NED

Personen met gebruik Wlz-zorg in natura, leveringsvorm, zzp/zorgvorm leveringsvorm; zorgzwaartepakketten, kwartalen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40083NED

Personen met gebruik Wlz-zorg in natura, leveringsvorm, zzp/zorgvorm leveringsvorm; zorgzwaartepakketten, kwartalen