Dataset

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 2003-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Gehuwde paren naar herkomstgroepering en jaar huwelijk, stand per 1 januari 2006.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 - 2005

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 25 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

De berekeningsmethode is per 1 januari 2008 gewijzigd. Verwezen wordt naar tabel Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond. In deze tabel vind u informatie over huwende allochtonen en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon), geslacht, herkomstgroepering en generatie (eerste of tweedegeneratieallochtoon).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71244NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71244NED

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71244NED

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen