Dataset

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstakken/branches (SBI93) 2000-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen, particulieren of andere entiteiten zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, iventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar de bedrijfstak/branche waarin de onderneming die de aanvraag heeft ingediend werkzaam is. Voor de indeling naar bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93). De cijfers geven een indicatie welke bedrijfstakken in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.

Gewijzigd per 29 maart 2013. Door een berekeningsfout was het aantal patentaanvragen bij het EPO van de bedrijfstak C Winning van delfstoffen in 2007 niet correct. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd (was 64; is nu 113). Deze tabel is stopgezet i.v.m. overgang naar Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Status van de cijfers: 2000 t/m 2008 zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 29-03-2013 en voortgezet als Patentaanvragers en -aanvragen bedrijfstakken/branches (SBI 2008) aanvrager.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80826ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80826ned

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80826ned

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Bedrijfstakken/branches (SBI'93)