Dataset

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/31/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. De personen met een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen zijn vanaf 2007 beschikbaar. Het aantal personen dat een uitkering voor ouderdom ontvangt is vanaf 2013 in de tabel opgenomen. Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of uitkeringen van verschillend type (zoals een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Vanaf oktober 2021 is een stijging te zien van het aantal WGA-uitkeringen. De oorzaak hiervan is een kwaliteitsverbetering van het proces waardoor een groep eigenrisicodragers die eerder ontbraken nu wel meegenomen wordt. Het gaat niet om een stijging in het reguliere aantal WGA-uitkeringen, maar om een stijging in "personen met een WGA-uitkering". Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.

Het samenstellen van gegevens voor StatLine-tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt altijd op basis van de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen beperkte verschillen ontstaan ten opzichte van andere tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Status van de cijfers: De cijfers kunnen zowel een nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maandcijfers zijn ultimo standcijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per: 31 juli 2023

Aangepast zijn:

  • De cijfers met een bijstands(gerelateerde) uitkering over de periode april tot en met juni 2021 zijn aangepast.

Toegevoegd zijn:

  • De nader voorlopige cijfers van oktober tot en met december 2022.

Nader voorlopig geworden zijn:

  • De voorlopige cijfers van personen met een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid van april 2020 tot en met september 2022
  • De voorlopige cijfers van personen met een werkloosheidsuitkering van april 2020 tot en met september 2022
  • De voorlopige cijfers van personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering van januari tot en met september 2022
  • De voorlopige cijfers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van april 2020 tot en met september 2022

Definitief geworden zijn:

  • De nader voorlopige cijfers van personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering van april 2020 tot en met december 2021

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in: oktober/november 2023

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83427NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83427NED

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83427NED

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond