Dataset

AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers, 2006-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal volledige en gekorte uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • migratieachtergrond;
  • woonland.

Tot en met verslagperiode december 2013 zijn bovengenoemde kenmerken overgenomen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf verslagperiode januari 2014 is de statistiek 'AOW-uitkeringen' opgenomen in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Gevolg hiervan is dat als bron voor bovengenoemde kenmerken m.u.v. het kenmerk woonland, de gemeentelijke bevolkingsregisters wordt genomen. Voor het bepalen van het aantal buitenlandse uitkeringen op grond van het kenmerk woonland, wordt de informatie van de SVB overgenomen.

Door het invoeren van een nieuw productieproces met ingang van december 2018 zijn de cijfers over uitkeringen aan personen met een migratieachtergrond sterk verbeterd.

Gegevens beschikbaar van: november 2006 - december 2018.

Status van de cijfers: De maandcijfers van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juli 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71330ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71330ned

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71330ned

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland