Dataset

Uitkeringsontvangers; persoons- en arbeidskenmerken; 1999-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over alle personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden en een uitkering ontvingen. De tabel verdeelt de personen onder naar het type uitkering dat zij ontvingen. Het gaat daarbij om bijstandsuitkeringen, uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid, uitkeringen vanwege werkloosheid en om overige uikeringen. Bij personen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, arbeidsmarktpositie, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. In 2007 en 2008 was de kwaliteit van informatie over overige uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën in deze tabel niet weergegeven. Bij andere categorieën met informatie over overige uitkeringen kan niet worden uitgesloten dat het cijfer minder nauwkeurig is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70852ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70852ned

Personen met een uitkering (WAO, WAZ, Wajong, WW, ABW, WWB en overig). Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, arbeidsmarktpositie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70852ned

Personen met een uitkering (WAO, WAZ, Wajong, WW, ABW, WWB en overig). Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, arbeidsmarktpositie.