Dataset

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WIJ, 2009-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen dat is toegekend op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). De WIJ is per 1 oktober 2009 van kracht geworden.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • leefvorm;
  • uitkeringsduur.

Let op: Een WIJ-uitkering wordt verstrekt aan één persoon. Het is mogelijk dat in een huishouden met twee personen, beide personen een WIJ-uitkering (in de vorm van een inkomensvoorziening) ontvangen. In die situatie is dan de leefvorm "(echt)paar" van toepassing (met bijbehorend normbedrag) en worden de uitkeringen als één uitkering in de statistiek geteld. De uitkomsten geven daarom niet het aantal personen weer dat afhankelijk is van een WIJ-uitkering, maar het aantal huishoudens waaraan een uitkering is toegekend.

In het geval van een uitkering aan een "(echt)paar" neemt het CBS ten behoeve van de publicatie de persoonskenmerken over van de oudste persoon van het "(echt)paar". Met ingang van 1 januari 2012 is een aantal wetten gewijzigd. Zo zijn de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) afgeschaft. Jongeren (tot 27 jaar) en kunstenaars vallen vanaf 2012 weer onder de WWB (Wet werk en bijstand). Daarnaast is in de WWB de huishoudinkomenstoets geïntroduceerd. Nieuw is ook het gezinsbegrip in de bijstand. Als gevolg van deze wijzigingen is er vertraging opgetreden in de aanlevering van gegevens richting CBS. Daarnaast voert het CBS kwaliteitsonderzoek uit op de ontvangen cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: oktober 2009

Status van de cijfers: de cijfers tot en met december 2011 zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: de cijfers over de maand december 2011 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet in verband met het afschaffen van de Wet investeren in jongeren (WIJ) per 1 januari 2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80726ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80726ned

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen. Geslacht, leeftijd, leefvorm, en duur.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80726ned

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen. Geslacht, leeftijd, leefvorm, en duur.