Datasets

11 datasets

 • Wat ziet U: De verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater op een diepte van 5-15 m voor de periode 2004-2010. Verandering is weergegeven als het verschil tussen de gemiddelden ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-11-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • Wat ziet u: de trend in de gemiddelde nitraatconcentratie in de bovenste meter van het grondwater in natuurgebieden voor de periode 1989-2014. De kaart toont de daling (in %) in nitraatconcentratie pe...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-11-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • Deze kaart geeft aan bij welke winningen nitraat als potentiële of actuele probleemstof is aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen. Nitraat vo...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-11-2022
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • De provincie Drenthe heeft in 2007 door Alterra een verkenning laten uitvoeren naar stikstofstromen en emissies uit de landbouw en zijn de mogelijke effecten van maatregelen in de landbouw op de emiss...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand geeft de kwetsbaarheid van de bodem voor nitraatuitspoeling weer zoals in het door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004. vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II,kaart...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kwetsbaarheid voor nitraatuitspoeling naar het grondwater. De gehanteerde indeling naar kwetsbaarheid sluit aan bij de indeling die de provincie Drenthe hanteert in het Provinciaal Omgevingsplan, 2004...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om he...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in % normoverschrijding in het diepe (25 m - mv) en het ondiepe grondwater (10 - 25 m - mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CAD...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Extra inzet voor nitraat(stikstof)maatregelen en ammoniakmaatregelen. Deze kaartlaag is de werkkaart uit het Plan van Aanpak Regionaal mest- en ammoniakbeleid, zoals door GS is vastgesteld, d.d. septe...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II geeft de kaart met de tabel gebiedskenmerken een nadere aanduiding van de aspecten die in een bepaald ge...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid