Dataset

Migratieketen: Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken LP en T&O

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Bijgewerkt 29-12-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigratie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Zie de ‘Staat van Migratie’ of ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de data. De ‘Staat van Migratie’ en ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ zijn te downloaden van de site www.Rijksoverheid.nl

Onderstaand treft u een geactualiseerde inhoudelijke toelichting op de data in de bestanden.

Om terug te kunnen keren is nodig dat vreemdelingen toegang krijgen tot het land van herkomst. Dat kan op basis van een geldig paspoort of een vervangend reisdocument, doorgaans een door het herkomstland verstrekt laissez-passer. Vreemdelingen die niet meer beschikken over de juiste documenten kunnen, eventueel met ondersteuning van de DT&V, (vervangende) reisdocumenten aanvragen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging ten behoeve van zelfstandig vertrek.

Een deel van de vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf verlaat Nederland echter niet zelfstandig en is niet bereid medewerking te verlenen aan identiteits- en nationaliteitsvaststelling. Voor die vreemdelingen vraagt de DT&V het vermoedelijke land van herkomst de nationaliteit vast te stellen en een (vervangend) reisdocument voor terugkeer te verstrekken. Dit is het zogenaamde ‘laissez-passer proces’. Bij landen waarmee een terug- en overnameovereenkomst (T&O) is gesloten wordt een terug- of overnameverzoek ingediend. Dit wordt het T&O-proces genoemd.

Een verzoek de nationaliteit vast te stellen heeft drie mogelijke uitkomsten:

  1. De autoriteiten van betreffend land stellen vast dat betrokkene de nationaliteit van dat land bezit of anderszins verblijfsrecht in het land heeft;
  2. De autoriteiten van betreffend land stellen vast dat betrokkene de nationaliteit van het land niet heeft of dat die niet kan worden bevestigd;
  3. De DT&V besluit het verzoek in te trekken.

Ad 1. In de regel betekent een door het herkomstland vastgestelde nationaliteit, dat het herkomstland zich ook bereid verklaart een vervangend reisdocument (laissez-passer) te verstrekken. De DT&V vraagt het herkomstland pas bij een geplande vlucht daadwerkelijk een laissez-passer te verstrekken. Onder meer opvolgende verblijfsrechtelijke procedures en tussentijds onttrekken aan het toezicht van de Rijksoverheid maken dat niet alle vastgestelde nationaliteiten resulteren in daadwerkelijke afgifte van een laissez-passer en vertrek uit Nederland.

Ad 2. Dit betekent dat betrokkene geen onderdaan is dan wel dat de nationaliteit op basis van de verstrekte informatie niet kan worden vastgesteld. Een dergelijk antwoord kan richting geven aan het vervolgproces. De reactie dat betrokkene niet de nationaliteit van het land heeft, kan in beginsel niet aan dat land worden verweten. Veelal gaat het om zaken waarin vreemdelingen zelf onvoldoende informatie hebben verstrekt om hun identiteit te kunnen vaststellen en/of daadwerkelijk uit een ander land afkomstig zijn.

Ad 3. De DT&V kan om uiteenlopende redenen een verzoek intrekken, bijvoorbeeld omdat er geruime tijd geen reactie komt vanuit het herkomstland. Daarnaast komt het voor dat vreemdelingen zich onttrekken aan het toezicht van de Rijksoverheid of alsnog een verblijfsvergunning toegewezen krijgen.

Bij het interpreteren van de data is een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • De afzonderlijke tabellen vormen geen cohort.
  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Uit privacyoverwegingen zijn aantallen kleiner dan 5 niet weergegeven.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn ook de totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar en maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ dienen als referentiekader.

De bestanden worden jaarlijks over het voorafgaande jaar gepubliceerd. Bestanden over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/communities/open-data-migratieketen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Visualisaties

JSON CC-0 (1.0)

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken

Visualisaties

JSON CC-0 (1.0)

Migratieketen: Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken

Downloads

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

HTML CC-0 (1.0)

Migratieketen: Gegevenswoordenboek en handleiding open data

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken 2021

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken 2020

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken 2019

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken 2018

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken 2017

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld

Vertrek - DT&V Identiteitsvaststelling en (vervangende) reisdocumenten - verzoeken 2016

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Voorbeeld