Dataset

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 26-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens die mede als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan gemeenten en provincies aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert voor de definitieve en voorlopige cijfers van de maatstaven worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door het Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

De herindeling van gemeenten Amsterdam en Weesp tot de nieuwgevormde gemeente Amsterdam vond plaats op 24 maart 2022. In de “Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp” wordt bij berekening van de Algemene Uitkering afgeweken van de ingangsdatum van herindeling en uitgegaan van nieuwvorming van Amsterdam per 1 januari 2022. In deze tabel wordt daarom uitgegaan van nieuwvorming van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2022 en wordt het grondgebied van Weesp toegevoegd aan COROP 23 in plaats van COROP 24.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per januari 2023: Definitieve gegevens Periodieke bijstandsuitkeringen 2021

Wijzigingen per 7 december 2022: Bij het vaststellen van definitieve cijfers 2022 van oppervlakte land, binnenwater en oeverlengte zijn gemeentelijke grenscorrecties tussen een viertal gemeeenten abusievelijk niet toegepast. Met de grenscorrectie tussen de gemeenten Eindhoven en Best is netto 44 hectare overgegaan naar Eindhoven, met de grenscorrectie tussen Meerssen en Beek is netto 4 hectare overgegaan naar Beek. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.

Wijzigingen per 28 juli 2022: Bij het vaststellen of iemand tot een minderheid behoort is in de vorige versie (cijfers 2021) een deel van de groep minderheden onterecht buiten beschouwing gelaten. Het aantal minderheden in heel Nederland is hierdoor in totaal met ongeveer 23 duizend onderschat. Voor praktisch alle gemeenten blijkt het juiste aantal minderheden in 2021 in werkelijkheid hoger te liggen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60039fvw

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60039fvw

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60039fvw

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten