Dataset

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg; vorm, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren dat gedurende het jaar één of meer vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft en het bijbehorende aantal dagen dat de jeugdzorg ontvangen is. De provinciaal gefinancierde jeugdzorg is onder te verdelen in vormen van jeugdzorg die geleverd worden door Bureaus Jeugdzorg en door organisaties Jeugd en Opvoedhulp. In deze tabel worden jongeren, die verschillende vormen van jeugdzorg ontvangen hebben gedurende het jaar, bij elk van die vormen van jeugdzorg meegeteld. De (sub)totalen voor alle zorgvormen komen daarom niet overeen met de som van de onderliggende zorgvormen. Bureaus Jeugdzorg leveren zelf specifieke vormen van jeugdzorg. Daarnaast geven Bureaus Jeugdzorg ook indicatiebesluiten af, waardoor jongeren toegang krijgen tot de jeugdzorg die door organisaties Jeugd en Opvoedhulp geleverd wordt. Informatie over indicatiebesluiten is niet opgenomen in deze tabel. Jongeren kunnen op meerdere plaatsen verblijven gedurende het jaar, maar zijn in deze tabel toebedeeld aan één gemeente. De indeling naar gemeente is gemaakt op van basis van de daadwerkelijke verblijfplaats van de jongere, waarbij uitgegaan is van het vernieuwde woonplaatsbeginsel zoals dat toegepast gaat worden in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking treedt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De meest recente cijfers in deze tabel zijn voorlopig. Bij het publiceren van een nieuw jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 april 2017 Voorlopige cijfers over 2014 zijn toegevoegd. Cijfers over 2013 zijn definitief vastgesteld. Door veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn de eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg vanaf 2014 komen te vervallen en vervangen door de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Deze twee zorgvormen zijn nieuw toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Met ingang van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de provinciaal gefinancierde jeugdzorg komen te vervallen.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20166NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20166NED

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20166NED

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg