Dataset

Covid-19 ziekenhuisopnames (volgens NICE registratie) per gemeente per ziekenhuisopnamedatum en meldingsdatum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 15-05-2024
Licentie Publiek domein
Thema
 • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

For English, see below

Dit bestand bevat:

 • het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames naar gemeente gebaseerd op gemeente van inschrijving van de patiënt, per datum van ziekenhuisopname en per datum waarop de gegevens zijn gemeld aan de NICE registratie (https://www.stichting-nice.nl). De aantallen betreffen Covid-19 ziekenhuisopnames sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020) tot 1 april 2024.

Per 1 april 2024 is de NICE COVID-19 klinische registratie gestopt. Daardoor wordt de data vanaf 17 april 2024 niet meer bijgewerkt. Informatie over het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames en de bedbezetting wordt nog gerapporteerd door het LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). Het aantal ziekenhuisopnames in de NICE COVID-19 registratie werd tussen april 2023 en april 2024 steeds minder compleet, vergeleken met het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door het LCPS.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een record per datum van statistiek, per gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen opname of meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).
 • De genoemde datum voor statistiek kan betrekking hebben op een ziekenhuisopnamedatum of de datum dat het ziekenhuis een opname heeft gemeld aan de NICE registratie.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (25 maart 2021):

 • In versie 2 van deze open data file worden meldingen met een registratiedatum na 27/02/2020, maar een ziekenhuisopnamedatum voor 27/02/2020 niet meer meegenomen.
  Versie 3 update (20 januari 2022):
 • In versie 3 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 4 update (24 maart 2022):
 • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 5 update (9 augustus 2022):
 • Vanaf 9 augustus 2022 zijn nieuwe opnames van personen met een SARS-CoV-2 besmetting die tijdens een eerdere COVID-19 episode ook opgenomen zijn geweest, toegevoegd aan dit open databestand. Om deze reden valt het aantal opnames met terugwerkende kracht hoger uit dan in onze voorgaande bestanden. De onderschatting van het aantal opnames sinds het begin van de pandemie tot 9 augustus 2022 is minder dan 1%. Een opname wordt geteld als een nieuwe opname wanneer een persoon met een SARS-CoV-2 besmetting een opname datum heeft die meer dan 90 dagen na de voorgaande opname. Versie 6 update (1 september 2022):
 • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.
 • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023):
 • In versie 7 van dit bestand zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 1 januari 2023. Deze gemeente herindeling is ook toegepast in het eerste deel van deze dataset dat ‘tm’ bevat in de bestandsnaam en de data bevat vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39). Zie beschrijving van de variabele Municipality_code voor meer informatie. Versie 8 update (4 april 2023):
 • Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Datum van ziekenhuisopname (variabele Hospital_admission) of de datum waarop de ziekenhuisopname is gemeld aan de NICE registratie (variabele Hospital_admission_notification).

Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de SARS-CoV-2 positief geteste persoon, gecodeerd volgens CBS. Sinds de eerste publicatiedatum van 13 maart 2020 tot de versie 3 update van 20 januari 2022, hebben 2 gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Tot 7 januari 2021 is dit bestand volgens de gemeente indeling van 2020. Vanaf 7 januari 2021 t/m 19 januari 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2021: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Vanaf 20 januari 2022 t/m 23 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2022. Gemeente Beemster is opgegaan in gemeente Purmerend. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn samengevoegd tot gemeente Dijk en Waard. Gemeente Landerd is met gemeente Uden samengevoegd tot gemeente Maashorst. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samengevoegd tot de gemeente Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). Vanaf 24 maart 2022 t/m 31 december 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022) Vanaf 1 januari 2023 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 1 januari 2023. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn samen opgegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee (Gemeentelijke indeling op 1 januari 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)).

Municipality_name: Naam van de gemeente.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode.

Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Dit is de naam van de veiligheidsregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Hospital_admission_notification: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per datum waarop de ziekenhuisopname is gemeld [Date_of_statistics].

Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de NICE registratie gemelde, COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen per ziekenhuisopnamedatum [Date_of_statistics]. Een patiënt kan meerdere keren in een ziekenhuis worden opgenomen.
Ondanks dat aan ziekenhuizen wordt gevraagd meerdere malen per week de COVID-19 patiënten te registeren, kan de registratie van het aantal patiënten achterlopen. Dit heeft als gevolg dat de aantallen van de afgelopen dagen nog onvolledig kunnen zijn (https://www.stichting-nice.nl).

Correcties die in meldingen in het bronsysteem van de NICE registratie worden gedaan door medewerkers van ziekenhuizen kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat op het moment van aanmaken en publicatie dus altijd de meest actuele gegevens volgens het bronsysteem van de NICE registratie.


Covid-19 hospital admissions (according to NICE registration), per municipality, per hospital admission date and notification date

This file contains:

 • The number of Covid-19 hospital admissions by municipality based on the patient's municipality of registration, by date of hospital admission and by date on which the data were reported to the NICE registry (https://www.stichting-nice.nl). The numbers concern Covid-19 hospital admissions since the first report in the Netherlands (27/02/2020) up to April 1st 2024.

The NICE COVID-19 clinical registration has been stopped as of 1 April 2024. As a result, the data will no longer be updated from April 17, 2024. Information about the number of COVID-19 hospital admissions and bed occupancy is still reported by the LCPS (https://lcps.nu/datafeed/). The number of hospital admissions in the NICE COVID-19 registry became less complete between April 2023 and April 2024, compared to the number of hospital admissions reported by the LCPS.

The file is structured as follows:

 • A record per date of statistics, per municipality of the Netherlands, even if there are no recordings or notifications for the relevant municipality. The numbers are then 0 (zero).
 • The stated date for statistics may relate to a hospital admission date or the date on which the hospital reported an admission to the NICE registry.

Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Version 2 update (March 25, 2021):

 • In version 2 of this open data file, reports with a registration date after 27/02/2020, but a hospital admission date before 27/02/2020 are no longer included. Version 3 update (January 20, 2022):
 • In version 3 of this file, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 4 update (March 24, 2022):
 • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the Municipality_code variable for more information. Version 5 update (August 9, 2022):
 • From August 9, 2022, new admissions of persons with a SARS-CoV-2 infection who were also admitted during a previous COVID-19 episode have been added to this open data file. For this reason, the number of admissions has been retroactively adjusted upwards. The underestimation of admissions since the start of the pandemic to August 9, 2022 is less than 1%. An admission is counted as a new admission when a person with a SARS-CoV-2 infection has a admission date that is more than 90 days after the previous admission. Version 6 update (September 1, 2022):
 • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days.
 • As of September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023):
 • In version 7 of this file, records are compiled according to the municipality reclassification of January 1, 2023. This municipality reclassification is also applied in the first part of this dataset that contains 'tm' in the file name and contains the data from the beginning of the pandemic up to and including 3 October 2021 (week 39). See description of Municipality_code variable for more information. Version 8 update (April 4, 2023):
 • From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days.

From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days.

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM.

Date_of_statistics: Date of hospital admission (hospital_admission variable) or the date on which the hospital admission was reported to the NICE registry (hospital_admission_notification variable).

Municipality_code: Municipality code. Municipal classification based on the postal code of the place of residence of the person who tested positive for SARS-CoV-2, coded according to CBS. Since the first publication date of March 13, 2020 until the version 3 update of January 20, 2022, 2 municipal reorganizations have taken place. Until January 7, 2021, this file is according to the municipality classification of 2020. From January 7, 2021 to January 19, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2021: The municipalities of Appingedam, Delfzijl and Loppersum have been merged into the new municipality of Eemsdelta Gr. The municipality of Haaren has been merged into the municipalities of Oisterwijk, Tilburg, Vught and Boxtel (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). With the division of Haaren, the Midden- en West-Brabant security region has become slightly larger, at the expense of the Brabant-Noord security region. From January 20, 2022 to March 23, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of January 1, 2022. The municipality of Beemster has been merged into the municipality of Purmerend. The municipalities of Heerhugowaard and Langedijk have been merged into the municipality of Dijk en Waard. The municipality of Landerd has been merged with the municipality of Uden to form the municipality of Maashorst. The municipalities of Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill and Sint Hubert and Sint Anthonis have been merged into the municipality of Land van Cuijk (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022). From March 24, 2022 to December 31, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek safety region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland safety region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller (( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022) From January 1, 2023, this file has been compiled according to the municipal division of January 1, 2023. The municipalities of Brielle, Hellevoetsluis and Westvoorne have merged into the new municipality of Voorne aan Zee (Municipal division on January 1, 2023 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2023)).

Municipality_name: Name of the municipality.

Security_region_code: Security region code.

Security_region_name: Name of the security region. The safety region is based on the patient's place of residence. This is the name of the security regions as used so far in various reports and reports by the RIVM, and may differ slightly from the naming as indicated in the CBS code list (see link above under variable Security_region_code). Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Hospital_admission_notification: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who have been admitted to hospital per date on which the hospital admission was reported [Date_of_statistics].

Hospital_admission: The number of new COVID-19 patients reported to the NICE registry who were admitted to hospital per hospital admission date [Date_of_statistics]. A patient can be hospitalized more than once. Despite the fact that hospitals are asked to register COVID-19 patients several times a week, the registration of the number of patients may lag. As a result, the numbers of the past few days may still be incomplete (https://www.stichting-nice.nl).

Corrections made in reports in the source system of the NICE registration by employees of hospitals can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. At the time of creation and publication, this file therefore always contains the most up-to-date data according to the source system of the NICE registration.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_ziekenhuisopnames.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuisopnames.csv

COVID-19_ziekenhuisopnames.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuisopnames.json

COVID-19_ziekenhuisopnames_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuisopnames_tm_03102021.csv

COVID-19_ziekenhuisopnames_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_ziekenhuisopnames_tm_03102021.json