Dataset

Slootdempingen en stortplaatsen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 19-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Slootdempingen en bodemvervuiling:

In 1995 is voor het gehele landelijk gebied in Zuid-Holland een Bijzonder Inventariserend Onderzoek naar stortplaatsen en slootdempingen uitgevoerd, het Bio-s. Het betrof een luchtfoto-interpretatie, waarbij luchtfoto's uit 1955 zijn vergeleken met luchtfoto's uit 1992. Daarbij is vastgesteld welke waterlopen en waterplassen die in 1955 nog zichtbaar waren, in 1992 waren verdwenen en waar dus sprake moest zijn van een demping. Op deze wijze werden circa 40.000, tussen 1955 en 1992, gedempte sloten opgespoord.

Dat sprake is van een slootdemping, wil nog niet zeggen dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Zo is bekend dat sloten in gebieden waar een ruilverkaveling werd uitgevoerd, vaak gedempt zijn met onverdachte grond die elders binnen het project vrijkwam. Bij individuele percelen bouwland zijn de sloten vaak dicht geploegd en ook in dergelijke gevallen is de aanwezigheid van bodemverontreiniging op voorhand niet aannemelijk. Bij dempingen in het veenweidegebied ligt dat anders, omdat daar vaak gebruik is gemaakt van materiaal dat van elders werd aangevoerd. Deze dempingen moeten op voorhand wel als verdacht worden beschouwd. Verder kan worden gesteld dat dempingen relatief minder vaak voorkomen in vroegere droogmakerijen. Deze kennen namelijk een verkaveling met relatief brede percelen en weinig, overwegend ook nog smalle sloten.

Kwaliteit

Bij het gebruik van de gegevens over slootdempingen moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen van het bestand. De belangrijkste beperkingen zijn:

  • Het betreft een interpretatie van luchtfoto's uit de periode 1955 - 1992. Dempingen buiten deze periode zijn dus niet meegenomen.
  • Het stedelijk gebied en de stedelijke uitbreidingsgebieden uit de periode 1955 - 1992 zijn eveneens buiten het onderzoek gebleven.
  • Het interpreteren van luchtfoto's in aaneengesloten kassengebieden is, vanwege technische beperkingen met betrekking tot het traceren van gedempte sloten, niet of slechts beperkt uitgevoerd.
  • Ophogingen, stortplaatsen en slootdempingen zijn tijdens de luchtfoto-interpretatie als één informatielaag vastgelegd.
  • Als gevolg van misinterpretatie van luchtfoto's moet rekening worden gehouden met een foutenmarge tussen de 0 en 5 procent. Het betreft fouten als gevolg van overschaduwde sloten, door natuurlijke verlanding dichtgegroeide sloten, ten onrechte als sloot geïnterpreteerde greppels en fouten bij het digitaliseren van de foto's.

Data wordt vooral door Grondzaken gebruikt.

Disclaimer: Deze kaart met slootdempingen is een momentopname en daarom niet volledig. Het is aannemelijk dat er meer sloten gedempt zijn, die niet op deze kaart staan aangegeven. Raadpleeg hiervoor altijd https://topotijdreis.nl/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABS_SLOOTDEMPINGEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BS_SLOOTDEMPINGEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Slootdempingen en stortplaatsen

BS_SLOOTDEMPINGEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Slootdempingen en stortplaatsen

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Slootdempingen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer

accessPoint