type-icon

Organisatie

Limburg

Permanente linkGekopiƫerd

34 datasets

 • Contouren van bedrijventerreinen in de provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten/project...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Economie
 • De strategische grondwatervoorraad wordt gevormd door de gebieden zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening in Limburg en daarom worden beschermd. Alleen grondwateronttrekkingen voor menseli...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • De verkaveling van de bedrijventerreinen in de Provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Economie
 • type-icon

  Dataset

  Beekdal

  Beekdalen omvat de meer vlakkere dalbodems aan weerszijden van de beken in Limburg voorzover deze gelegen zijn buiten het winterbed van de Maas. Ook maken de zogenaamde droogdalen (de smalle dalbodems...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren representeren de gemiddelde geluidsbelast...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat alle begrenzingen van de vigerende ontgrondingsvergunningen. Mbv het koppelnummer is nadere informatie over de vergunning op te vragen in Powerforms.

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • De voorkeursgebieden geven aan waar windturbines vanuit landschappelijk oogpunt bij voorkeur worden geplaatst. Dat zijn gebieden met een open en ruim verkaveld landschap (Peelland) en de gebieden waar...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De verantwoordelijkheid voor een groot deel van het archeologisch erfgoed ligt bij de gemeenten. De Provincie beperkt haar betrokkenheid tot archeologische waarden die van provinciaal belang worden ge...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Aanduiding industrieterreinen van regionaal belang als bedoeld in artikel 5.4 Wet milieubeheer

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Het betreft twee bestanden met geluidcontouren (50 en 55 dB(A)) en de terreingrens van het gezoneerde (deel) van het industrieterrein. De 50 dB(A)-contour vormt de buitenste begrenzing van de geluidzo...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 24-01-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten