Provinciale high value datalijst

Provinciale High Value Datalijst

In samenwerking met de diverse provincies zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd ter formulering van de 'Provinciale High Value Datalijst'. Het gezamenlijke doel van de organisatoren is om vanuit de Nederlandse overheid één gedragen lijst van Provinciale High Value datasets vast te stellen. Deze high value datalijst heeft als doel om provincies ondersteuning te bieden bij het (starten met) openen van data. Of een dataset 'high value' is, wordt bepaald door de mate waarin het bijdraagt aan transparantie; uitvoering van de wettelijke taak; kostenbesparing; bediening van de doelgroep en potentie van hergebruik. De lijst helpt bijvoorbeeld bij de keuze welke data met prioriteit te openen. Tevens is de lijst ter inspiratie bedoeld om gezamenlijke een traject te verkennen om te komen tot gestandaardiseerde datasets vanuit de provincies. 

Proces: High Value Datalijst

In diverse bijeenkomsten is door de provincies, met ondersteuning vanuit data.overheid.nl, gewerkt aan de high value lijst. Een beschrijving van dit proces kunt u hier downloaden.

Download: procesbeschrijving Provinciale High Value Datalijst in PDF-formaat (124 KB)

Download: Provinciale High Value Datalijst in CSV-formaat (45 KB)

Download: Provinciale High Value Datalijst in Excel-formaat (28 KB)

**Update juli 2020: High value datasets beschikbaar in diverse groepen op data.overheid.nl**

Nadat in 2019 de Provinciale High Value Datalijst is ontstaan zijn er diverse datasets vanuit provincies ontsloten en gepubliceerd. Het team van data.overheid.nl heeft per onderwerp de datasets gegroepeerd die zijn gepubliceerd vanuit diverse provincies. In onderstaand overzicht kunt u per onderwerp doorklikken naar de desbetreffende groep op data.overheid.nl. Ziet u een dataset die nog niet in de groep staat of mist u diverse datasets, dan vernemen wij dit graag. Neem hiervoor contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.

 

Naam Beschrijving Beschikbare groep op data.overheid.nl
Verkeersintensiteiten Aantal voertuigen per dag op bepaalde punten per wegvak binnen de provincie https://data.overheid.nl/community/group/verkeersintensiteiten-provincies
Vergunningen Vergunningen die zijn verleend of aangevraagd en worden gehandhaafd door een provincie https://data.overheid.nl/community/group/vergunningen-provincies
Subsidies Overzicht van subsidie-uitgiften binnen de provincie. Jaar, periode, beleidsprogramma, organisatie, wettelijke taak, globaal overzicht gesubsidieerde activiteiten, subsidieregeling, aangevraagd bedrag, verleend bedrag.  https://data.overheid.nl/community/group/subsidies-provincies
Energietransitie Veel informatie hiervan is erg nuttig voor burgers. Sommige provincies hebben informatie (laten) inwinnen over de potentie van zonne-energie op daken. Daarnaast heeft elke provincie een taak in het aanwijzen van locaties voor windenergie. Groep nog niet beschikbaar
Bruggen Data aanbieden van bruggen: (real-time) openingstijden, doorvaarhoogte. https://data.overheid.nl/community/group/bruggen-provincies
Interbestuurlijk toezicht Financiële informatie over gemeenten, toezicht op statushouders, toezicht op waterschappen, toezicht op archieven, toezicht op RO-zaken https://data.overheid.nl/community/group/interbestuurlijk-toezicht-provincies
Grondwater-beschermings-gebieden Overzicht van gebieden waarin het grondwater wordt beschermt. Ook data voortvloeiend uit de bescherming van een gebied https://data.overheid.nl/community/group/grondwater-provincies
Natuurnetwerk Nederland EHS in Nederland. Bestaande en toekomstige natuurgebieden https://data.overheid.nl/community/group/natuurnetwerk-provincies
Financiële verantwoordingsdata Provinciale begroting, jaarverslag, inkoopdata, aanbestedingen. Linkt naar het actieplan open overheid (begroting en jaarverslag) omdat 
Open Spending Detaildata een actiepunt is uit het Actieplan.
https://data.overheid.nl/community/group/financien-provincies
Handhaving & uitvoeringsinformatie Handhavings informatie, beleidsinformatie, beleidsregels op provinciaal niveau, onderzoeksrapporten,  Groep nog niet beschikbaar
Bedrijventerreinen Kantoren- en bedrijventerreinen binnen de gemeenten/provincies, met informatie over vrijstaande/leegstaande/te bouwen panden https://data.overheid.nl/community/group/bedrijventerreinen-provincies
Natuur beheergebieden Natuur beheergebieden van provincies waarop subsidie aangevraagd kan worden in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer. https://data.overheid.nl/community/group/natuur-beheergebieden-provincies
Statenverslagen Activiteiten en vergaderingen van provinciale staten: verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties, etc Groep nog niet beschikbaar
Woningmarkt Data over de woningmarkt binnen de provincie https://data.overheid.nl/community/group/woningmarkt-provincies
Toerisme Data over toerisme cijfers binnen een provincie https://data.overheid.nl/community/group/toerisme-provincies
Archeologie Elke provincie heeft een archeologisch depot en is via de erfgoedwet verplicht deze informatie te bewaren. Data over hun archeologische objecten. Dit gaat over de archeologische objecten zelf met foto, maar ook documentatie, logboeken en foto’s en tekeningen van de opgraving zelf. https://data.overheid.nl/community/group/archeologie-provincies
Monumenten Dataset van alle monumenten (historische panden, rijksmonumenten, gedenkmonumenten) binnen de provincie. Hierbij de naam van het monument, type, toelichting, beschrijving, stijl. https://data.overheid.nl/community/group/monumenten-provincies
Wob-verzoeken, besluiten en bijlagen inclusief metadata Overzicht van WOB-verzoeken met beschrijving en onderwerp van het verzoek, aanvrager, datum besluit en inhoud besluit  Groep nog niet beschikbaar
Fotografische overzichten Binnen een provincie bestaan diverse fotografische overzichten. Deze kunnen als open data ontsloten worden. Groep nog niet beschikbaar
Verkiezingsuitslagen Verkiezingsuitslag per provincie, indien mogelijk met uitslag per stembureau.  https://data.overheid.nl/community/group/verkiezingen-provincies
Provinciale adressengids Adressen van alle provinciale organisaties en vestigingen met contactgegevens Groep nog niet beschikbaar
Maximale snelheden provinciale wegen Voor de provinciale wegen neemt de provincie verkeersbesluiten met daarin de maximale snelheid. Verder wordt voor beheer alle objecten bijgehouden in een kaart. https://data.overheid.nl/community/group/maximale-snelheden-provincies
Luchtkwaliteit Provincies doen onderzoek naar de luchtkwaliteit langs de provinciale weg en maken hiervan modellen https://data.overheid.nl/community/group/luchtkwaliteit-provincies
Biodiversiteit Provincies dragen bij aan de nationale Databank Flora en fauna. De data is nu nog gesloten.

Groep nog niet beschikbaar

Risicokaart BRZO Risicokaart is al deels beschikbaar. Provincies zijn een van de bronnen hiervan. Specifiek de BRZO bedrijven liggen in de belangstelling bij politiek en publiek https://data.overheid.nl/community/group/risicokaart-provincies
GS-besluiten en mandaatbesluiten Besluiten van de provincie met onderliggende stukken openbaar maken Groep nog niet beschikbaar
Zwemwaterkwaliteit Informatie of het veilig is om te zwemmen in open water https://data.overheid.nl/community/group/zwemwater-provincies
Fietstelling Informatie van de nationale fietstelling ontsluiten https://data.overheid.nl/community/group/fietstellingen-provincies