Dataset

Uitsplitsing Apparaat in Kostensoorten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Financiën (Rijk)
Updated 07/10/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Finance
 • Budget
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Onder apparaatsuitgaven worden verstaan: uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren. Dit zijn uitgaven voor personeel en materieel voor het primaire proces (beleidsproces) en voor de ondersteuning van het primaire proces (de bedrijfsvoering). In de afbakening van apparaatsuitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen de brede en smalle definitie. Het onderscheid tussen ondersteunende - en primaire processen is leidend in de afbakening van apparaatsuitgaven. Indien alleen de uitgaven voor personeel en materieel van de ondersteunende processen als apparaat wordt beschouwd, wordt gesproken van de smalle definitie. Daarentegen wordt gesproken van de brede definitie indien de uitgaven voor personeel en materieel van zowel de ondersteunende als de primaire processen als apparaat wordt beschouwd. In de toepassing wordt een onderscheid gemaakt tussen Personeel en Materieel. Bij Personeel wordt de brede definitie toegepast en bij Materieel de smalle definitie. Personeel – brede definitie: Alle personeelsuitgaven (incl. externe inhuur) van zowel primaire - als ondersteunende processen worden toegevoegd aan het centrale apparaatsartikel. Dit betekent o.a. dat de beleidsmedewerkers, cipiers, douaniers, belastingtelefoonmedewerkers, voorlichters allemaal tot het apparaat behoren. Materieel – smalle definitie: Alleen de materieeluitgaven van de ondersteunende processen worden toegevoegd aan het centrale apparaatsartikel. Dit betekent onder andere de bureaucomputers, telefoons, potloden, pennen tot het apparaat behoren. Het elektronische patiëntendossier, de digitale snelwegborden behoren echter niet tot het apparaat. Deze ICT-middelen zijn direct verbonden met het primaire proces. In het opendata bestand worden deze uitgaven -zoals vermeld in de financiële administratie- nader uitgesplitst in kostensoorten.

Landing page: https://www.rijksfinancien.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

XLSX

XLSX Publiek domein

Uitleg kolommen

 • Jaar: Het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft
 • Begrotingshoofdstuk: Een begroting/jaarverslag krijgt een Romeinse cijfer en/of een letter, zie ook nr 4
 • Naam Begroting: Naam van de begroting
 • Begrotings artikelnummer: Artikelnummer zoals in de begroting
 • Naam artikel: Omschrijving van het artikel zoals in het begroting
 • Kostensoort: De apparaatsuitgaven worden nader uitgesplitst in kostensoorten
 • Realisatie in bedragen x1000 Euro: In deze kolom staan de uitgegeven bedragen in duizenden Euro's

ODS

ODS Publiek domein

Uitleg kolommen

 • Jaar: Het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft
 • Begrotingshoofdstuk: Een begroting/jaarverslag krijgt een Romeinse cijfer en/of een letter, zie ook nr 4
 • Naam Begroting: Naam van de begroting
 • Begrotings artikelnummer: Artikelnummer zoals in de begroting
 • Naam artikel: Omschrijving van het artikel zoals in het begroting
 • Kostensoort: De apparaatsuitgaven worden nader uitgesplitst in kostensoorten
 • Realisatie in bedragen x1000 Euro: In deze kolom staan de uitgegeven bedragen in duizenden Euro's

CSV

CSV Publiek domein

Uitleg kolommen

 • Jaar: Het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft
 • Begrotingshoofdstuk: Een begroting/jaarverslag krijgt een Romeinse cijfer en/of een letter, zie ook nr 4
 • Naam Begroting: Naam van de begroting
 • Begrotings artikelnummer: Artikelnummer zoals in de begroting
 • Naam artikel: Omschrijving van het artikel zoals in het begroting
 • Kostensoort: De apparaatsuitgaven worden nader uitgesplitst in kostensoorten
 • Realisatie in bedragen x1000 Euro: In deze kolom staan de uitgegeven bedragen in duizenden Euro's
Preview

JSON

JSON Publiek domein

Uitleg kolommen

 • Jaar: Het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft
 • Begrotingshoofdstuk: Een begroting/jaarverslag krijgt een Romeinse cijfer en/of een letter, zie ook nr 4
 • Naam Begroting: Naam van de begroting
 • Begrotings artikelnummer: Artikelnummer zoals in de begroting
 • Naam artikel: Omschrijving van het artikel zoals in het begroting
 • Kostensoort: De apparaatsuitgaven worden nader uitgesplitst in kostensoorten
 • Realisatie in bedragen x1000 Euro: In deze kolom staan de uitgegeven bedragen in duizenden Euro's