Dataset

Ziekte-episodes van cliënten van huisartspraktijken deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (01-01-2012 - 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/25/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat diagnosecodes gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care-1 (ICPC-1) van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Het betreft diagnoses behorende bij ziekte-episodes bij de huisarts. Een ziekte-episode bestaat uit één of meer contacten met de huisarts voor dezelfde klacht of ziekte en geeft aan gedurende welke periode de klacht of ziekte aanwezig was. Elk record bevat de diagnosecode van één ziekte-episode, personen kunnen meerdere ziekte-episodes in één jaar hebben en dus meerdere keren voorkomen in dit bestand. Deze bestanden kunnen uitsluitend binnen het CBS gebruikt worden na toestemming van Nivel, aan het gebruik zijn kosten verbonden. Externe onderzoekers kunnen via de website van Nivel een gegevensaanvraag indienen. Na goedkeuring zal Nivel in de meeste gevallen (tegen betaling) een specifiek maatwerkbestand maken dat is toegespitst op de onderzoeksvraag.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens uit dit bestand worden gebruikt in combinatie met de gegevens uit het bestand NZRClient, waarin de gegevens staan over alle ingeschreven patiënten bij de NZR-huisartsen. Een ziekte-episode (verder te noemen 'episode') is de periode tussen het moment dat een patiënt voor het eerst met een klacht bij de huisarts komt en het moment dat de ziekte is genezen of de patiënt is overleden. Bij chronische ziekten wordt een episode niet afgesloten, maar blijven personen voor die diagnose over de jaren heen meetellen tot de patiënt overlijdt. Episodes van ziekten of aandoeningen waarvan de patiënt kan genezen worden automatisch afgesloten als er gedurende een vastgestelde periode voor deze aandoening geen contact meer is geweest met de huisarts. Deze afsluitperiode verschilt per type aandoening en varieert tussen 4 weken en 1 jaar na het laatste contact. De einddatum van de ziekte-episode wordt vervolgens vastgesteld op de datum van het laatste contact plus de helft van de afsluitperiode. Er is geen directe relatie tussen het aantal episodes en het aantal huisartscontacten van een persoon. Een episode kan bestaan uit één of meer contacten met de huisarts over een langere periode, terwijl tijdens een contact met de huisarts meerdere onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot verschillende episodes behoren. In dit bestand zijn de episodes opgenomen die in (een deel van) het verslagjaar aanwezig waren bij cliënten die voorkomen in NZRClient. In dat bestand is ook een ophooggewicht opgenomen, waarmee de uitkomsten van de episodes opgehoogd kunnen worden naar de gehele Nederlandse bevolking. Per ziekte-episode worden de start- en (geschatte) einddatum weergegeven. Omdat bij chronische ziekten de episode niet word afgesloten, hebben ziekte-episodes van chronische aandoeningen geen einddatum. Verder zijn per ziekte-episode aanvullende gegevens opgenomen, waarvan niet is onderzocht hoe betrouwbaar deze zijn geregistreerd. Het betreft de datums van het eerste en laatste contact en het aantal contacten met de huisarts in het kader van deze ziekte-episode, en de datums van de eerste en laatste prescriptie en het aantal prescripties van medicijnen voor deze ziekte of aandoening. Indien een cliënt ingeschreven was bij een praktijk met beoordeelbare ziekte-episodes, maar er komen geen ziekte-episodes van de cliënt voor in dit bestand, dan heeft de cliënt in het verslagjaar geen ziekte-episodes gehad.

Populatie

Door Nivel geconstrueerde ziekte-episodes van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410804dacd1

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier