Dataset

Cliënten van huisartspraktijken deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (vanaf 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/25/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat gegevens over personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Deze bestanden kunnen uitsluitend binnen het CBS gebruikt worden na toestemming van Nivel, aan het gebruik zijn kosten verbonden. Externe onderzoekers kunnen via de website van Nivel een gegevensaanvraag indienen. Na goedkeuring zal Nivel in de meeste gevallen (tegen betaling) een specifiek maatwerkbestand maken dat is toegespitst op de onderzoeksvraag.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand wordt in de meeste gevallen gebruikt in combinatie met NZR-ziekte-episodes of NZR--verrichtingen, waarin de zorginhoudelijke variabelen zijn opgenomen. De NZR-registratie omvat een per jaar verschillend aantal huisartspraktijken (grofweg ongeveer 10% van alle Nederlandse huisartspraktijken), waarbij de registratiehouder Nivel bij de selectie van praktijken streeft naar representativiteit voor de Nederlandse bevolking. De registratie omvat onder andere gegevens over verrichtingen en ziekte-episodes. Daarnaast bevat het een afslag uit de cliëntenadministratie van huisartspraktijken. Op deze afslag is dit bestand gebaseerd. Alleen de ingeschreven, vaste cliënten in een praktijk worden meegenomen; passanten behoren niet tot de steekproefpopulatie. In het bestand zijn enkel de personen opgenomen die uniek koppelbaar zijn aan de Basisregistratie Personen (BRP) en een geldig RIN nummer (RINPERSOON=R) hebben. Door het gebruik van BSN-pseudoniemen als koppelsleutel kunnen nagenoeg alle cliënten van wie een gepseudonimiseerd BSN is aangeleverd, uniek aan de BRP worden gekoppeld. Alleen deze uniek koppelbare cliënten met een 1-op-1 koppeling met de BRP zijn in dit eindbestand aanwezig. Verder zijn per cliënt ophooggewichten toegevoegd voor de ziekte-episodes en de verrichtingen. Deze ophooggewichten zijn gebruikt om representatieve cijfers voor de gehele Nederlandse bevolking te kunnen bepalen voor de publicatie in StatLine-tabellen. Per cliënt is per praktijk waar hij/zij in het verslagjaar was ingeschreven aangegeven wat het meest vroege en het meest late inschrijfkwartaal in dat jaar was. Voor cliënten die het gehele jaar bij een praktijk waren ingeschreven, hebben deze variabelen respectievelijk de waarden 1 en 4. Verder wordt aangegeven of de praktijk waartoe de cliënt behoort, bruikbare ziekte-episodes en/of verrichtingen heeft geleverd. Indien dit het geval is, zijn de eventuele ziekte-episodes en/of verrichtingen die een cliënt in het verslagjaar had, opgenomen in de bijbehorende NZR episodes- en verrichtingenbestanden. Met ingang van verslagjaar 2018 heeft Nivel geen ruwe bronbestanden meer aan het CBS geleverd, maar opgewerkte bestanden die Nivel voor haar eigen analyses heeft gebruikt. Deze opgewerkte bestanden bevatten grotendeels dezelfde variabelen als de ruwe bestanden, maar hieruit zijn al een aantal registratiefouten verwijderd, zoals bijvoorbeeld dubbele records op basis van het Nivel patiëntnummer. Het cliëntbestand van 2018 omvat relatief gezien minder cliënten dan de bestanden van eerdere jaren (ongeveer 10% minder), omdat de NZR praktijken die aangesloten zijn op één bepaald Huisarts InformatieSyteem (HIS) nog geen data hadden aangeleverd ten tijde van het produceren van de analysebestanden door Nivel.

Populatie

Personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410805f9d4e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier