Dataset

Contacten met de huisarts van cliënten van huisartspraktijken deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (01-01-2012 - 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/25/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat gegevens over het aantal gedeclareerde contacten ('verrichtingen') met de huisarts van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Er wordt onderscheid gemaakt tussen consulten op de praktijk, visites bij de cliënt thuis en telefonische of e-mail consulten. Deze bestanden kunnen uitsluitend binnen het CBS gebruikt worden na toestemming van Nivel, aan het gebruik zijn kosten verbonden. Externe onderzoekers kunnen via de website van Nivel een gegevensaanvraag indienen. Na goedkeuring zal Nivel in de meeste gevallen (tegen betaling) een specifiek maatwerkbestand maken dat is toegespitst op de onderzoeksvraag.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens uit dit bestand worden gebruikt in combinatie met de gegevens uit het bestand NZRClient, waarin de gegevens staan over alle ingeschreven patiënten bij de NZR-huisartsen. In dit bestand zijn de gedeclareerde contacten opgenomen die personen in NZRClient tijdens het verslagjaar hebben gehad met de huisarts en/of (GGZ-)praktijkondersteuner van de huisartspraktijk waar zij tijdens het verslagjaar stonden ingeschreven. Er zijn drie typen contacten: een consult op de praktijk, een visite of een telefonisch of e-mail consult. In het bestand wordt het soort contact gedetailleerd omschreven aan de hand van een zogenaamde CTG-code of prestatiecode. In NZRClient is ook een ophooggewicht opgenomen, waarmee de uitkomsten van de verrichtingen opgehoogd kunnen worden naar de gehele Nederlandse bevolking. Indien een cliënt ingeschreven was bij een praktijk met beoordeelbare contacten, maar er komen geen contacten van de cliënt voor in dit bestand, dan heeft de cliënt in het verslagjaar geen contacten met de huisartspraktijk gehad.

Populatie

Aantallen en soorten gedeclareerde contacten met de huisartspraktijk van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410804dad4b

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier