Dataset

Hoogst behaald en hoogst gevolgd opleidingsniveau en opleidingsrichting van de bevolking in Nederland (01-10-2016 - 01-10-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand HOOGSTEOPLJJJJTABVV, ook wel bekend onder de naam Opleidingsniveaubestand, vertegenwoordigt het hoogst behaalde en hoogst gevolgde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking op peilmoment (1 oktober van jaar JJJJ). Het bestand is gebaseerd op gegevens uit diverse registers en de Enquête BeroepsBevolking (EBB). Door het gebruik van meerdere (jaargangen van) bronnen heeft HOOGSTEOPLJJJJTABVV een zeer hoge dekkingsgraad (2018: ruim 11,5 miljoen personen) die bovendien jaarlijks toeneemt. Alhoewel de dekkingsgraad hoog is, vertegenwoordigt het bestand niet de gehele doelpopulatie. De informatie is voor een deel van de bevolking integraal en voor de overige personen op steekproefbasis (EBB). Het bestand bevat daarom een ophooggewicht (GEWICHTHOOGSTEOPL). Een uitgebreidere beschrijving van de methodiek is te vinden in de bijlage (P.OPLNIVSSB C hoofdproces.pdf).

De registers die ten grondslag liggen aan HOOGSTEOPLJJJJTABVV nemen niet alle vormen van onderwijs waar. Onderwijs genoten in het buitenland, onderwijs aan particuliere instellingen en lange bedrijfsopleidingen en cursussen worden onderschat. Ruim 2 procent van de populatie heeft in werkelijkheid een hoger opleidingsniveau dan waargenomen via de bronnen van HOOGSTEOPLJJJJTABVV. Daarom wordt bijgeschat met behulp van de EBB: in bijna 4 procent van de records wordt een hoger opleidingsniveau geïmputeerd. Het gevolg is dat HOOGSTEOPLJJJJTABVV voor zowel het hoogst behaalde als het hoogst gevolgde opleidingsniveau en opleidingsrichting meerdere variabelen bevat: 1) een opleidingsnummer van het hoogte behaalde (OPLNRHB) en hoogst gevolgde (OPLNRHG) opleidingsniveau. Het betreft een zeer gedetailleerde typering van opleiding. Deze variabelen kunnen via SSB-refboeken omgezet worden in niveau- en richtingsindelingen. Deze variabelen onderschatten het opleidingsniveau enigszins vanwege het eerder genoemde niet in registers waargenomen onderwijs. 2) opleidingsniveau in 18 categorieën conform de CBS-publicatie-indeling in 18 categorieën (OPLNIVSOI2016AGG4HBmetNIRWO en OPLNIVSOI2016AGG4HGmetNIRWO) die minder detail biedt maar waarin is gecorrigeerd (middels imputatie) voor bovengenoemde onderschatting. 3) opleidingsrichting(RICHTdetailISCEDF2013HBmetNIRWO en RICHTdetailISCEDF2013HGmetNIRWO) die minder detail biedt maar waarin is gecorrigeerd (middels imputatie) voor bovengenoemde onderschatting. De gebruiker dient voor opleidingsniveau OPLNIVSOI2016AGG4HBmetNIRWO dan wel OPLNIVSOI2016AGG4HGmetNIRWO en voor opleidingsrichting RICHTdetailISCEDF2013HBmetNIRWO dan wel RICHTdetailISCEDF2013HGmetNIRWO te gebruiken tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het opleidingsnummer te gebruiken. In dat geval dient contact opgenomen te worden met [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Om uit OPLNIVSOI2016AGG4HBmetNIRWO / OPLNIVSOI2016AGG4HGmetNIRWO de CBS-publicatie-indeling in 8 categorieën te krijgen moet gebruikt worden gemaakt van de eerste 3 digits. Om uit opleidingsnummers (OPLNRHB en OPLNRHG) opleidingsniveau en -richting (CBS-publicatie-indelingen, Standaard Onderwijs Indeling (SOI) of International Standard Classification of Education (ISCED)) te bepalen zijn SSB-referentieboeken beschikbaar. LET OP Indien men uit OPLNRHB of OPLNRHG indelingen wenst te verkrijgen in het kader van de nieuwe SOI2016 is het van groot belang voor doorschakeling van OPLEIDINGSNRREFVV naar CTOREFVV niet gebruik te maken van koppelingssleutel CTO maar van CTO2016V (CodeTypeOpleiding-ClassificatieSOI2016).

Het bestand HOOGSTEOPLJJJJTABVV is met ingang van verslagjaar 2013 gereviseerd. De eerdere vorm is beschikbaar voor de periode 1999-2014. De gereviseerde vorm is beschikbaar vanaf 2013. Deze beschrijving heeft betrekking op HOOGSTEOPLJJJJTABVV vanaf 2013.

Vragen met betrekking tot HOOGSTEOPLJJJJTABVV kunnen gestuurd worden naar [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS].

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

HOOGSTEOPLJJJJTABVV wordt samengesteld uit data van diverse onderwijsregistraties en een serie jaargangen van de Enquête Beroeps bevolking (EBB, vanaf 2004). Het betreft de volgende registraties: - CRIHO (Centraal Register van Inschrijvingen in het Hoger Onderwijs, vanaf 1983 (wo)/1986 (hbo)); - Onderwijsnummerbestanden voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2003/'04, middelbaar beroepsonderwijs (vanaf schooljaar 2004/'05), volwasseneneducatie inclusief voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vanaf schooljaar 2005/'06). - Onderwijsnummerbestanden basisonderwijs (WPO) en speciaal onderwijs (WEC) (vanaf schooljaar 2008/'09). - Bestanden met opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERKbedrijf (personen die ingeschreven stonden in 2010 of later). Wegens selectiviteit zijn de records in HOOGSTEOPLJJJJTABVV voorzien van een ophooggewicht, zodat de resultaten uit het bestand representatief zijn voor de hele Nederlandse bevolking en selecte subpopulaties (voor nadere informatie zie rubriek GEWICHTHOOGSTEOPL in tabblad Variabelen). De records uit registraties en de volgeïmputeerde populatie 0 t/m 14 tellen voor zichzelf en krijgen ophooggewicht 1. Een uitgebreide beschrijving van de methodiek is te vinden in de bijlagen.

Populatie

De doelpopulatie bestaat uit alle personen die op peilmoment 1 oktober van het jaar JJJJ waren ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803ac56f

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier