Dataset

Wo; studierendement, opleidingsvorm, opleiding

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel beschrijft welk aandeel van de instromers in een gegeven opleiding binnen de nominale studietijd plus één jaar een diploma heeft behaald binnen dezelfde opleiding aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het wetenschappelijk onderwijs (wo). De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar opleidingsvorm, opleiding (wel of niet zorg en welzijn), woonregio en studiejaar. Van de instromers binnen zorg en welzijn wordt aangegeven in welke opleiding zij zijn ingestroomd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW), zie ook paragraaf 3.

Lage rendementspercentages voor wo-bacheloropleidingen kunnen ontstaan als in deze opleidingen een relatief hoog aandeel schakelstudenten is ingestroomd. Schakelstudenten zijn studenten die een bacheloropleiding (hoger beroepsonderwijs of wo) hebben afgerond en willen doorstromen naar een wo-master, maar niet voldoen aan de toegangseisen van deze master. Deze studenten krijgen de mogelijkheid via een schakelprogramma hun deficiënties weg te werken. Deze schakelprogramma's kennen geen aparte opleidingscode en universiteiten schrijven studenten daarom in op een reguliere opleidingscode. Dit gebeurt al langere tijd, maar vanaf studiejaar 2020/'21 kunnen deze studenten ook als zodanig geïdentificeerd worden in de onderwijsregistraties. In studiejaar 2020/'21 bestond bij de volgende wo-bacheloropleidingen op het gebied van zorg en welzijn 10 procent of meer van de instroom uit schakelstudenten: 56950 - B Bewegingswetenschappen, 55007 - B Klinische Technologie (joint degree), 56553 - B Gezondheidswetenschappen en 56607 - B Pedagogische Wetenschappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010/'11.

Status van de cijfers: De cijfers over 2010/'11 tot en met 2021/'22 zijn definitief en de cijfers over 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 mei 2024: De definitieve cijfers over 2021/'22 en de voorlopige cijfers over 2022/’23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over 2022/’23 en de voorlopige cijfers over 2023/'24 beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24115NED

Studierendement, opleiding Studierendement, opleidingsvorm, opleiding

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24115NED

Studierendement, opleiding Studierendement, opleidingsvorm, opleiding