Dataset

Hoogst behaald en hoogst gevolgd opleidingsniveau en opleidingsrichting van de bevolking in Nederland (24-09-1999 - 01-10-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat de opleidingsnummers (gedetailleerde typering van opleiding) van zowel de hoogst behaalde als de hoogst gevolgde opleiding op peilmoment (de laatste vrijdag van september van jaar JJJJ), voor zover bekend uit diverse jaargangen van registers en de Enquête BeroepsBevolking (EBB). Het bestand is beschikbaar vanaf jaargang 1999. Analyse leert dat de gegevens van peildatum laatste vrijdag van september van jaar JJJJ in grote lijnen ook representatief geacht mogen worden voor de periode tot aan mei JJJJ+1. Verreweg de meeste opleidingsniveauverhogingen vinden plaats in de periode juni-september JJJJ+1.Om uit opleidingsnummers opleidingsniveau en -richting (CBS-publicatie-indelingen, Standaard Onderwijs Indeling (SOI) of International Standard Classification of Education (ISCED)) te bepalen zijn SSB-referentieboeken beschikbaar.Er is ook een protocol beschikbaar waarin in een aantal stappen wordt uitgelegd hoe er op statistisch verantwoorde wijze gebruik kan worden gemaakt van HOOGSTEOPLJJJJTABVV. Onderdeel ervan is een SSB-tool om de relatieve onnauwkeurigheid van de uitkomst in een cel te bepalen. Zie http://cbsintranet/werkruimten/SSB-Stelsel-van-Sociaal-Statistische-Bestanden/SSB%20Wiki/protocol%20Opleidingsniveaubestanden%20(Hoogsteopl).aspxHOOGSTEOPLJJJJTABVV heeft een veel hogere dekkingsgraad dan tot nu toe onder bronnen voor opleidingsniveau gebruikelijk was. Een groot voordeel is dat schattingen over het opleidingsniveau meestal betrouwbaarder zijn dan die uit de traditionele bronnen, met name wanneer het kleinere populaties betreft. Een ander pluspunt is dat het merendeel van de gegevens afkomstig is uit onderwijs registers, en die staan bekend om hun goede kwaliteit. Een belangrijk doel van de onderwijs registraties is immers toezicht van het Rijk op de doelmatigheid van de onderwijsuitgaven, en om die reden worden de gegevens aan strenge accountantscontroles onderworpen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

HOOGSTEOPLJJJJTABVV wordt samengesteld uit data van diverse onderwijsregistraties en een serie jaargangen van de Enquête Beroeps bevolking (EBB, vanaf 1996). De laatste decennia heeft het CBS de beschikking gekregen over steeds meer registers met inschrijvings- en diplomagegevens van door overheid bekostigde onderwijsinstellingen. Het betreft de volgende registraties: - CRIHO (centraal register van inschrijvingen in het hoger onderwijs, vanaf 1983 (wo)/1986 (hbo)) - ERR (examenresultatenregister voortgezet onderwijs (vanaf examenjaar 1999) - Onderwijsnummerbestanden voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2003/’04, middelbaar beroepsonderwijs (vanaf schooljaar 2004/’05), volwasseneneducatie inclusief voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vanaf schooljaar 2005/’06).- Onderwijsnummerbestanden basisonderwijs (WPO) en speciaal onderwijs (WEC) (vanaf schooljaar 2008/’09). Dit type onderwijsregistraties is relatief nieuw en wordt in HOOGSTEOPLJJJJTABVV gebruikt m.i.v. JJJJ=2014. - Bestanden van de studiefinanciering (WSF, vanaf 1995) - Bestanden met opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERKbedrijf (personen die ingeschreven stonden in 2010 of later). De informatie in dit bestand is alleen gebruikt voor opleidingen die gevolgd zijn in de periode voor de start van de onderwijsregisters en dan nog alleen wanneer er geen valide informatie beschikbaar is uit de EBB. Bij eerstegeneratieallochtonen is de informatie ook meegenomen wanneer die betrekking had op de periode voorafgaande aan zijn/haar eerste immigratie in Nederland.Aangezien met name de onderwijsregistraties nog niet zo heel lang bestaan, ontbreekt er helaas registerinformatie over veel oudere Nederlanders. Ook particuliere opleidingen vallen buiten het bereik van de onderwijsregisters. Daarnaast is van veel allochtonen die hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd op dit moment (nog) onvoldoende betrouwbare registerinformatie beschikbaar.Dit betekent dat er voor het samenstellen van het Opleidingsniveaubestand een aanvullend beroep moet worden gedaan op de EBB. Anders dan bij de onderwijsregistraties zijn de gegevens van de EBB alleen op steekproefbasis beschikbaar.Informatie uit een register of uit de EBB die met grote waarschijnlijkheid verouderd is, wordt niet gebruikt. Bijv. in het geval iemand is geënquêteerd in een EBB van een aantal jaren geleden en het zeer waarschijnlijk is dat die persoon inmiddels een hoger opleidingsniveau heeft bereikt.Wegens selectiviteit zijn de records in HOOGSTEOPLJJJJTABVV voorzien van een ophooggewicht, zodat de resultaten uit het bestand representatief zijn voor de hele Nederlandse bevolking en selecte subpopulaties (voor nadere informatie zie rubriek GEWICHTHOOGSTEOPL in tabblad Variabelen). De records uit registraties en de populatie 0 t/m 14 tellen voor zichzelf en krijgen ophooggewicht 1.Een uitgebreide beschrijving van de methodiek is te vinden in hoofdstuk 3 "Combining data from administrative sources and sample surveys; the single-variable case. Case study: Educational Attainment" van de nota Report on WP4: Case studies (ESSnet on Data Integration). Zie http://cbsintranet/werkruimten/SSB-Stelsel-van-Sociaal-Statistische-Bestanden/Documenten/Final%20report%20WP4_20111222%20-%20Chapter3%20incl%20Appendices.pdf

Populatie

Doelpopulatie is GBA-bevolking op peilmoment. HOOGSTEOPLJJJJTABVV bevat alleen records van personen waarvan de hoogste opleiding bekend is. De informatie is voor een deel van de bevolking integraal en voor de overige personen op steekproefbasis.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fd716

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier