Dataset

Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg (01-01-2015 - 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het betreft bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 is het specialisme geriatrische revalidatiezorg toegevoegd aan de DBC-systematiek. Er zijn 3 verschillende bestanden: een bestand met DBC-subtrajecten (MSZSubtrajectenJJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel (MSZGeleverdZorgprofielJJJJTABVV) bij een subtraject, en een bestand met overige zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJJTABVV). Naast de inhoudelijke bestanden is er een bestand met gewichten beschikbaar (MSZOphooggewichtenJJJJ) waarmee het aantal geopende, lopende en gesloten DBC-subtrajecten in een kalenderjaar kan worden opgehoogd naar randtotalen volgens een (meer volledig) declaratiebestand van Vektis. Het ophooggewicht voor gesloten DBC-subtrajecten is ook opgenomen in het MSZSubtrajectenJJJJTABVV bestand. Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie voor deze specifieke zorgvraag een zorgtraject geopend. Bij een zorgtraject horen één of meerdere (seriële) DBC-subtrajecten. Een DBC-subtraject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. Vanaf 2015 was de maximale looptijd van een DBC 120 dagen; tot 2015 was dit 365 dagen. De basis van deze dataset is het subtrajectenbestand dat alle DBC's bevat met een sluitdatum in het peiljaar. In het hieraan koppelbare geleverd zorgprofiel bestand zitten de zorgtrajecten en zorgactiviteiten die horen bij subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De zorgactiviteiten die in een subtraject zijn uitgevoerd betreffen verrichtingen in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen. Vanaf 2017 is de declaratie van dure geneesmiddelen gewijzigd. Add-ons voor dure geneesmiddelen en stollingsfactoren die horen bij subtraject met een opendatum vanaf 1 januari 2017 zijn niet meer opgenomen in het zorgactiviteitenbestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het subtrajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele MSZZorgproduct). Ten slotte zijn er nog 'overige zorgproducten' (OZP's) die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verrichtingen uitgevoerd op aanvraag van de eerste lijn of om specialismen die geen DBC's registreren. Het OZP-bestand bevat dus verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg die buiten de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-subtraject. Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_259884_22/1/).

Vanaf 2016 wordt een nieuwe reeks DSC bestanden gemaakt waarin de gegevens gebaseerd zijn op de door de zorgverzekeraars vergoede declaraties, welke verzameld zijn door Vektis. Deze data staat in twee bestanden: MSZPrestatiesJJJJTABVV en MSZZorgactiviteitenJJJJTABVV.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Voor de gepubliceerde jaren kon ongeveer 99% (of meer) van de patiënten gekoppeld worden. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloosnummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. De bestanden zijn niet volledig. De subtrajecten in het subtrajectenbestand met zorgtype 11 of 21 en een declaratiecode voor verzekerde zorg zijn 95,3% compleet voor 2014 (V3), 92,8% voor 2015 (V2), 85,1% voor 2016 (V1 en V2), 92% voor 2016 (V3), 81,3% voor 2017 (V1 en V2) en 95% voor 2017 (v3). In het subtrajectenbestand is een ophooggewicht gegeven waarmee de (aan de BRP gekoppelde) subtrajecten kunnen worden opgehoogd naar alle in het peiljaar gesloten subtrajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. De meest recente bestanden (2016v3 en 2017v3) bevatten geen ophooggewicht (en deze worden niet meer toegevoegd). Verder is aan het subtrajectenbestand een variabele toegevoegd die het soort instelling aangeeft en een variabele die het type setting van de DBC (klinisch, dagbehandeling of poliklinisch) aangeeft.

Populatie

Gesloten DBC-subtrajecten in het peiljaar.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080398602

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier