Dataset

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, regio, 2008-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont het aantal patiënten binnen een instelling die woonachtig zijn in Nederland en die de soorten medisch specialistische somatische zorg ontvingen die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De tabel is gebaseerd op de door instellingen geregistreerde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van de uitgevoerde initiële- en vervolg-behandeltrajecten. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) of een overige (categorale) instelling en wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zesentwintig specialismen die DBC’s registreren en hoofdbehandelaar is voor de betreffende DBC. De tabel toont zowel het aantal patiënten binnen instellingen met een of meer gesloten DBC’s in het verslagjaar, als het aantal patiënten met een of meer lopende DBC’s (gesloten en/of geopend in het verslagjaar). De cijfers worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd, geslacht en regio. In deze tabel zijn drie regio-indelingen opgenomen: naar landsdeel, provincie en GGD-regio waarin de patiënt woonachtig is. De indeling in GGD-regio’s is gebaseerd op de indeling per 01-01-2013.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet en wordt in 2018 opgevolgd door een nieuwe tabel op persoonsniveau.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82223NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82223NED

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82223NED

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio