Dataset

Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg (01-01-2013 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand maakt onderdeel uit van een set bestanden die betrekking hebben op behandelingen binnen de medisch specialistische zorg, zoals deze geregistreerd worden in de DBC-systematiek en in overige declarabele zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. Het gaat hier voornamelijk om zorgproducten die beschreven zijn in het basispakket van de zorgverzekering. De zorg vindt plaats in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's), categorale instellingen voor specifieke ziekten en revalidatie-, dialyse-, audiologische en radiotherapeutische centra. De bestanden zijn gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde gegevens aan het DBC Informatiesysteem (DIS), beheerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het betreft bestanden volgens de vernieuwde DBC-systematiek die in 2012 is ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 is het specialisme geriatrische revalidatiezorg toegevoegd aan de DBC-systematiek. Er zijn 4 verschillende bestanden: een bestand met DBC-zorgtrajecten (MSZZorgtrajectenJJJJTABVV), een bestand met DBC-subtrajecten (MSZSubtrajectenJJJJTABVV), een bestand met het geleverd zorgprofiel (MSZGeleverdZorgprofielJJJJTABVV) bij een subtraject, en een bestand met overige zorgproducten (MSZOverigeZorgproductenJJJJTABVV). Wanneer een patiënt met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt in de DBC-registratie voor deze specifieke zorgvraag een zorgtraject geopend. Een zorgtraject bevat voornamelijk gegevens over verwijzingen. Bij een zorgtraject horen één of meerdere (seriële) DBC-subtrajecten. Een DBC-subtraject (ook wel kortweg DBC genoemd) is een voor declaratiedoeleinden afgebakend deel van een zorgtraject en bevat gegevens als looptijd, zorgtype, typerende diagnose en declaratiegegevens. De basis van deze dataset is het subtrajectenbestand: in het zorgtrajectenbestand en het geleverd zorgprofiel bestand zitten de zorgtrajecten en zorgactiviteiten die horen bij subtrajecten met een sluitingsdatum in het peiljaar. De maximale looptijd van een DBC is 365 dagen (vanaf 2015 is dit verkort tot 120 dagen). De zorgactiviteiten die in een subtraject zijn uitgevoerd (verrichtingen in het kader van diagnostiek, behandeling, consulten, verpleegdagen en/of (dure) geneesmiddelen) staan in het geleverd zorgprofiel bestand. Het DBC-subtraject vormt samen met de bijbehorende zorgactiviteiten de basis voor de declaratie van een DBC-zorgproduct. In het subtrajectbestand staat vermeld om welk specifiek zorgproduct het gaat (variabele MSZZorgproduct). Ten slotte zijn er nog 'overige zorgproducten' (OZP's) die los van de DBC-systematiek kunnen worden gedeclareerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om verrichtingen uitgevoerd op aanvraag van de eerste lijn of om specialismen die geen DBC's registreren. Het OZP-bestand bevat dus verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg die buiten de DBC-systematiek vallen en dus niet gekoppeld kunnen worden aan een DBC-subtraject. Uitgebreide informatie over de DBC-systematiek is te vinden op de website van NZa http://werkenmetdbcs.nza.nl/ziekenhuiszorg-artikelen/dbc-systematiek-3/over-de-dbc-systematiek-5/menu-ID-1367).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In de bestanden worden alleen de records weergegeven van patiënten die door CBS gekoppeld konden worden aan de Basisregistratie Personen (BRP). Dit betreft 99,4 % van de in DIS geregistreerde DBC-subtrajecten en 98,7 % van de overige zorgproducten in 2013. Voor 2014 zijn deze percentages 99,4 % en 99,1%. Deze koppeling is uitgevoerd op basis van pseudoniemen op basis van Burgerservicenummer (BSN) of de combinatie van geboortedatum, geslacht en postcode. Als Persoon-ID is de variabele RINPERSOON aan de bestanden toegevoegd, een betekenisloos en dimensieloosnummer, dat gebruikt kan worden voor koppeling aan andere SSB-bestanden van CBS. Het betreft hier een voorlopig bestand. In het definitieve subtrajectenbestand zal een ophooggewicht gegeven worden waarmee de (aan het BRP gekoppelde) subtrajecten kunnen worden opgehoogd naar alle subtrajecten zoals gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Verder is aan het subtrajectenbestand een variabele toegevoegd die het soort instelling aangeeft en een variabele die het type setting van de DBC (klinisch, dagbehandeling of poliklinisch) aangeeft.

Populatie

Gesloten DBC-subtrajecten in het peiljaar.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080352a13

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier