Dataset

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (vanaf 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Van deze verweduwende personen is het identificatienummer, (indien mogelijk) het identificatienummer van de partner, de datum van verweduwing, de datum van een eventuele volgende verweduwing, het publicatiejaar en het aantal minderjarige kinderen van de verweduwde persoon.

Verweduwende persoon: Persoon van wie het huwelijk of het geregistreerd partnerschap in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. De persoon dient tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.

Huwelijk: Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Minderjarig: Jonger dan 18 jaar.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal verweduwende personen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.

Personen die in het voorgaande jaar zijn verweduwd maar van wie het verweduwingsbericht pas na het afsluiten van voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de variabele DATUMVERWEDUWING hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het PUBLICATIEJAARVERWEDUWING. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Indien de overleden partner van de verweduwde persoon niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente is ingeschreven tijdens het overlijden is deze partner onbekend.

Populatie

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020fd87

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier