Dataset

Opgelegde eigen bijdrage voor AWBZ/Wlz- en Wmo-zorg

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Income policy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over het totale bedrag aan eigen bijdragen dat opgelegd is door het CAK aan cliënten voor het ontvangen van langdurige zorg, zowel zorg zonder verblijf als zorg met verblijf. Tot 2015 betrof dat zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Vanaf 2015 betreft het zorg ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Wmo 2015. Niet alleen is hierbij de eigen bijdrage voor zorg in natura meegenomen maar ook de eigen bijdrage voor zorg ingekocht met een persoonsgebonden budget in het kader van Wmo 2015 en Wlz vanaf 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari-maart 2013

Status van de cijfers: De cumulatieve kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige cumulatieve cijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van het eerste kwartaal van een nieuw verslagjaar, worden de cumulatieve cijfers van alle voorgaande kwartalen definitief.

Wijzigingen per 4 augustus 2023: De cumulatieve voorlopige cijfers tot en met het 2e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over de periode januari-september 2023 worden in het 4e kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40041NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40041NED

AWBZ en Wmo tot 2015, vanaf 2015 Wlz en Wmo opgelegde eigen bijdrage

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40041NED

AWBZ en Wmo tot 2015, vanaf 2015 Wlz en Wmo opgelegde eigen bijdrage