Dataset

Gefactureerde eigen bijdrage Wlz op MLZ-peildatum in maand

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Income policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage van personen en het aantal personen. Het gaat hier om het aantal personen dat in de maand waarin de peildatum valt gebruik maakt van zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

De gefactureerde eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt door het CAK vastgesteld op basis van de lage eigen bijdrage/hoge eigen bijdrage (LEB/HEB)-systematiek. De eigen bijdrage wordt bepaald per persoon met Wlz-zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de leefeenheidsamenstelling, de AOW-leeftijd van de leefeenheid en het bijdrageplichtig inkomen.

De tabel bevat uitsluitend personen die in het verslagjaar in de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Uitgesloten zijn personen die zorg ontvangen uit een Wlz-subsidieregeling. De cijfers zijn uitgesplitst naar leveringsvorm zorg, leefeenheidsamenstelling, AOW-leeftijd van de leefeenheid (dit is de leeftijd van de jongste persoon in de leefeenheid) en bijdrageplichtig inkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 17 januari 2024: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2021 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40074NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40074NED

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage, aantal personen, Wlz Leveringsvorm zorg, leefeenheidsamenstelling, AOW-leeftijd, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40074NED

Gemiddelde gefactureerde eigen bijdrage, aantal personen, Wlz Leveringsvorm zorg, leefeenheidsamenstelling, AOW-leeftijd, inkomen