Dataset

Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald (01-01-2011 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle opnamen van personen van 18 jaar of ouder die in het verslagjaar zorg met verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. De SSB-component bevat per persoon in het onderliggende verslagjaar de begin- en einddatum van een opname met het type instelling (tot en met 2010) waar de zorg geleverd is. Dit bestand bevat alleen opnamen van personen die ooit in de Gemeentelijke Basisadministratie personen (GBA) hebben gestaan of er nog steeds staan.Personen van 18 jaar of ouder die zorg ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen, zijn wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten van die zorg. Dit wordt de eigen bijdrage AWBZ genoemd. Men is de eigen bijdrage verschuldigd vanaf de dag dat het verblijf voor rekening van de AWBZ komt. De eigen bijdrageplicht eindigt zodra het verblijf definitief niet meer voor rekening van de AWBZ komt.Als men niet in de instelling verblijft, maar de plaats in de instelling wel gereserveerd blijft, bijvoorbeeld bij weekendverlof of bij tijdelijke opname in het ziekenhuis, blijft de eigen bijdrage verschuldigd.Het type instelling is afgeleid van de eerste twee cijfers van de AGB-code (Algemeen GegevensBeheer-code). Op 1 april 2004 is de modernisering van de AWBZ van start gegaan waardoor de scheiding tussen typen instellingen verdwenen is en zorgaanbieders ook buiten de eigen sector zorg kunnen verlenen. Een zorgaanbieder hoeft hierdoor per definitie niet het type zorg aan te leveren wat zijn code impliceert. Om deze reden wordt vanaf verslagjaar 2011 het type instelling niet meer geleverd.Als de opname voor het verslagjaar begonnen is, is de eerste dag van verslagjaar (1 januari) als begindatum van de opnameperiode gerapporteerd. Als de opname doorloopt in het volgende verslagjaar, is de laatste dag van verslagjaar (31 december) als einddatum van de opnameperiode gerapporteerd.De opnamedatums zijn gecorrigeerd voor overlappende opnameperioden en voor overlijden. Indien sprake was van een overlappende opnameperiode is de einddatum van de eerste opname aangepast aan de begindatum van de volgende opname. Indien de opname doorliep na het overlijden is einddatum van de opname gelijk aan de overlijdensdatum.Door verhuizing van de ene naar de andere instelling is het wel mogelijk dat een persoon op een peildatum twee keer in het bestand voorkomt. De einddatum van de eerste opname is dan gelijk aan de begindatum van de tweede opname.Voor het gebruik van dit bestand is generieke toestemming afgegeven door de dataleverancier, onder de voorwaarde dat de dataleverancier een overzicht ontvangt van de uitgevoerde onderzoeken. Dit overzicht wordt bijgehouden door het Centrum voor Beleidsstatistiek. Daarom dient elke gebruiker voor de start van het onderzoek een mail te sturen (met daarin in ieder geval het globaal analyseplan) naar het Centrum voor Beleidsstatistiek: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS].

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Personen van 18 jaar of ouder met een opname zorg met verblijf waarvan de kosten voor rekening vande AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Het gaat om personen die ooit in de GBA hebben gestaan of nog steeds staan.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108025dd59

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier