Dataset

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie 2008-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen van wie in het desbetreffende jaar een uitkeringssituatie van de bijstand is beëindigd uitgesplitst naar de duur van de beëindigde uitkering (gerealiseerde uitkeringsduren). Het betreffen alle bijstandsuitkeringen die in een verslagjaar zijn beëindigd. Als een persoon in een verslagjaar meerdere bijstandsuitkeringen heeft gehad die in dat jaar ook zijn beëindigd wordt die persoon ook evenzovele keren meegeteld.

Deze aantallen kunnen verder worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar van 2008 t/m 2022.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 mei 2024: Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2022 in deze tabel zullen niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door een nieuwe tabel Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie, zie paragraaf 3. In deze nieuwe tabel is de indeling naar migratieachtergrond vervangen door de indelingen naar geboorteland en naar herkomst.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82666NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82666NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82666NED

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en uitkeringsduur