Dataset

Werknemers afkomstig uit buitenland;wel/niet ingezeten,persoonskenm,'10-'17

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over banen van werknemers afkomstig uit buitenland van 18 tot 75 jaar. De banen van de werknemers worden uitgesplitst naar het feit of de werknemers wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat zij bij migratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moeten zijn. Voor de werknemers die niet als ingezetene staan ingeschreven geldt dat zij bij aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moeten zijn. De variabele ‘migratieachtergrond/nationaliteit’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Voor de als ingezetene in het bevolkingsregister ingeschreven werknemers wordt gebruik gemaakt van migratieachtergrond. Voor de niet als ingezetene ingeschreven werknemers wordt gebruik gemaakt van hun nationaliteit.

Gegevens beschikbaar van: 2010-2017

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 augustus 2019:

  • Drie onderwerpen ('Totaal banen van werknemers', 'Banen van ingeschreven werknemers' en 'Banen van niet ingeschreven werknemers') zijn gereduceerd tot één onderwerp ('Banen van werknemers') met een extra uitsplitsing (naar 'wel/niet ingezeten'); -De informatieteksten zijn verder aangescherpt; -Er is een fout in de cijfers gecorrigeerd. Per abuis werden er teveel banen als banen van ingezeten werknemers aangemerkt. Op totaalniveau zijn de cijfers niet veranderd, alleen de verhouding ingezeten/niet-ingezeten is veranderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84060NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84060NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84060NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond