Dataset

Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering (01-01-2009 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand bevat per Nederlandse ingezetene, die verzekerd is via de basisverzekering, diens kosten per jaar voor zorg die verzekerd is via de basisverzekering. De basisverzekering is wettelijk verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor vrijwel alle Nederlandse ingezetenen. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk vergoed zijn door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in zorgvormen, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, fysiotherapie, etc. De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald maar exclusief eigen betalingen. Indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekering, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen.

Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het Centrum voor Beleidsstatistiek: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. Het Centrum voor Beleidsstatistiek neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De ruwe gegevens over daadwerkelijke vergoede kosten behorende bij de basisverzekering die betrekking hebben op een verslagjaar zijn afkomstig van Vektis, die deze gegevens op haar beurt weer ontvangt van de zorgverzekeraars. Buiten beschouwing worden gelaten: (1) zorg waarvoor men zich via een aanvullende verzekering kan verzekeren, (2) zorgkosten die buiten de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen en via eigen betalingen zijn voldaan en (3) zorg die onder een ander wettelijk kader valt (zoals (tot en met 2014) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; AWBZ, vanaf 2015 de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet, etc). Tot en met verslagjaar 2010 worden de kosten gedurende het jaar zelf en de 3 daarop volgende kwartalen waargenomen, vanaf 2011 gedurende het jaar zelf en de 4 daarop volgende kwartalen. Bij een waarneming over 7 kwartalen is ongeveer 95% van alle declaraties binnen die betrekking hebben op dat verslagjaar, waarbij vooral de ziekenhuiszorg en de GGZ dan nog niet volledig binnen zijn. De resterende kosten bedragen voor deze twee zorgvormen meer dan de genoemde 5%. Bij een waarneming gedurende 8 kwartalen is ongeveer 98% van alle declaraties binnen. De zorgverzekeraars hebben een inschatting gemaakt van de resterende kosten die zij nog binnen denken te krijgen. Met behulp van deze inschatting heeft Vektis de kosten verhoogd per zorgverzekeraar per zorgvorm; deze opgehoogde kosten zijn opgenomen in dit bestand. De werkelijke kosten zijn niet apart beschikbaar. Belangrijk aandachtspunt is dat alleen de kosten verhoogd zijn van hen die al kosten hadden, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn. Het is daarom niet mogelijk om het exacte aantal personen te bepalen dat daadwerkelijk zorg genoten heeft. De zorgverzekeraars zijn onder te verdelen in risicodragers en volmachthouders. De risicodragers zijn de "echte" zorgverzekeraars en dragen het financiële risico dat hoort bij het verzekeren van een persoon. De volmachthouders sluiten wel basisverzekeringen af, maar doen dit namens één of meer risicodragers. Volmachthouders dragen niet zelf het risico. Van de volmachthouders is bekend dat de kostengegevens die zij leveren minder betrouwbaar zijn. De identificerende gegevens van personen leveren zij ook, waardoor het wel mogelijk is de populatie die via hen verzekerd is te identificeren. De gegevens van deze personen worden voor de berekeningen voor de StatLine-tabellen niet gebruikt. Voor de personen die verzekerd zijn via een volmachthouder is daarom opgehoogd. Dit is gebeurd op basis van de volgende persoonskenmerken: leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, huishoudinkomen en GGD regio. De verzekerden via een volmachthouder zijn wel opgenomen in het bestand. Deze hebben echter een ophoogfactor van '0' gekregen. De resulterende ophoogfactoren staan in de variabele ZVWKOPHOOGFACTOR.

Populatie

Nederlandse ingezetenen die daadwerkelijk een basisverzekering hebben.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803582f7

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier