Dataset

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en herkomst. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:

  • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
  • zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
  • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers: De cijfers over 2020 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 september 2023: De cijfers over 2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.

Wijzigingen per 1 september 2023: Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 zullen de voorlopige cijfers over 2022 worden gepubliceerd en de cijfers over 2021 definitief gemaakt.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85531NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85531NED

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85531NED

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten en aandeel personen met zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomst