Dataset

Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoonskenmerken. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar. Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld 2009) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 28 november 2018 In de vorige versie waren de leeftijdscategorieën niet juist gevuld: in plaats van tot een bepaalde leeftijd stonden er cijfers die uitgingen van tot en met een bepaalde leeftijd. Bijvoorbeeld de cijfers van leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar bevatte abusievelijk ook cijfers van 18 jarigen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81189ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81189ned

Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtofferschap van (poging tot) inbraak naar persoonskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81189ned

Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtofferschap van (poging tot) inbraak naar persoonskenmerken.