Dataset

Speciale scholen; leerlingen, schooltype, leeftijd 1991-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat per onderwijssoort/cluster gegevens over de leeftijd van leerlingen op speciale scholen en culturele minderheden (tot en met schooljaar 2009/'10).

Vanaf 1 augustus 2003 zijn de kinderen op de speciale scholen onderverdeeld in vier clusters (groepen):

  • Cluster 1 (visuele beperkingen);
  • Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
  • Cluster 3 (lichamelijke en verstandelijke beperkingen);
  • Cluster 4 (ernstige ontwikkelingsstoornissen). De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:
  • speciaal basisonderwijs;
  • basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
  • basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
  • basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk). Vanaf het schooljaar 1998/'99 zijn de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) van kracht. De vier genoemde onderwijssoorten, die niet onder de clusters vallen, zijn toen over gegaan naar het reguliere basis- en voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 1991/'92 tot en met schooljaar 2013/'14.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37746sol

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37746sol

Speciale scholen; leerlingen schooltype, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37746sol

Speciale scholen; leerlingen schooltype, leeftijd