Dataset

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI'93), afvalcategorie, verwerking; 2004-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden hergebruikt of aangeboden voor 'eindverwerking'. Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking. Deze tabel geeft voor totaal Nederland, per bedrijfstak en per bedrijfsgrootte informatie over de totaal vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen uitgesplitst naar soort afval (=afvalcategorie) en de methode van bewerking of verwerking (hergebruik of eindverwerking). In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL. De cijfers van 2004 per afvalcategorie zijn niet zondermeer vergelijkbaar met de uitkomsten uit de voorgaande jaren. De Euralcode hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: data 2007 zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71094ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71094ned

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings - en verwerkingsmethode,

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71094ned

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings - en verwerkingsmethode,