Dataset

Bedrijfsafval naar bedrijfstak en verwerkingsmethode (vanaf 01-07-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen in de nijverheid. De tabel geeft voor iedere gerespondeerde berichtgever aan hoeveel deze aan afval afstaat, en welke stofsoort dat betreft . Daarnaast wordt van iedere hoeveelheid afval aangegeven op welke wijze deze wordt verwerkt.

Onder de bedrijfsafvalstoffen wordt verstaan: De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1). Voor dit onderzoek zijn uitgezonderd::

  • radioactief afval,
  • gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
  • bouw- en sloopafval,
  • verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding en
  • stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.

Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten volgens Euralcodes. Dit zijn codes voor afvalstoffen zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenlijst.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In de even jaren wordt een schriftelijke enquête gehouden bij een steekproef uit de populatie. De steekproef is gestratificeerd per bedrijfsklasse naar bedrijfsgrootte. Bedrijven met grootteklasse 10 t/m 30 (bedrijven met minder dan 10 werknemers) worden niet aangeschreven maar bijgeschat.

In een oneven verslagjaar worden bij afzonderlijke berichtgevers navraag gedaan voor de belangrijkste afvalstromen. De overige hoeveelheden worden gebaseerd op de uitkomsten van het voorgaande jaar. Deze uitkomsten worden aangepast an de hand van de ontwikkeling in de productie per bedrijfstak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Productie index (zie productie index nijverheid (SBI 2008) vanaf 1953, index 2010=100 , van statline).

De bijgesloten ophoogfactor wordt gbruikt voor het bepalen van de schatting voor de hele populatie.

Populatie

Bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning met 1 of meer werknemers.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020bcba

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier