Dataset

Bedrijfsafval; provincie, afvalcategorie, verwerking, 2004 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Waste
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de totale hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen afkomstig van de nijverheid, exclusief de bedrijfstakken afvalwaterinzameling en -behandeling, inzameling van afval, behandeling van afval en sanering overig afvalbeheer. De totale hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen wordt uitgesplitst naar soort afval (=afvalcategorie) en de methode van bewerking of verwerking (hergebruik of eindverwerking). Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van eindverwerking. De tabel geeft informatie voor totaal Nederland, per landsdeel en per provincie.

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor het eerst gebruik gemaakt van de EURAL. De cijfers van 2004 per afvalcategorie zijn niet zondermeer vergelijkbaar met de uitkomsten uit de voorgaande jaren. De Euralcode hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst. Om die reden staan in deze tabel alleen cijfers vanaf 2004. Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren voor 2004: zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief

Wanneer komen nieuwe cijfers? Niet, deze tabel is stopgezet per 13 januari 2012

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71095NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71095NED

Hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per provincie. Naar afvalcategorie en verwerkingsmethode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71095NED

Hoeveelheid vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per provincie. Naar afvalcategorie en verwerkingsmethode