Dataset

Emissies naar water, herkomst en bestemming; nationale rekeningen 1995-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de herkomst en bestemming van emissies naar water van vermestende stoffen (nutriënten) en zware metalen. Deze gegevens zijn onderdeel van de milieurekeningen. De herkomst van de emissies naar water kan worden onderverdeeld in Nederlandse economie (uitgesplitst naar particuliere huishoudens en bedrijfstakken) en het buitenland. De bestemming kan worden onderverdeeld in absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem. De cijfers uit deze tabel zijn op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren. Verder kunnen uit de wateremissierekeningen indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van het waterbeleid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: Voor het verkrijgen van consistente en coherente tijdreeksen worden de volledige tijdreeksen (her)berekend. De laatste inzichten, in het bijzonder die met betrekking tot emissiefactoren, worden meegenomen in de berekeningen.

Wijzigingen per 30 januari 2015 Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt een soortgelijke tabel met cijfers tot en met 2010, waarbij behalve voor de jaren 1995, 2000, 2005 en 2010 uit de emissieregistratie, ook cijfers voor de tussenliggende jaren worden gegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen tweejaarlijks in oktober beschikbaar in de even jaren. De eerstvolgende publicatie is in oktober 2016.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82955NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82955NED

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82955NED

Emissies naar water van zware metalen en vermestende stoffen Herkomst en bestemming van de stoffen