Dataset

Emissies naar lucht, herkomst en bestemming; nationale rekeningen,1990-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u de luchtemissierekeningen, dit is een onderdeel van de milieurekeningen die het CBS jaarlijks samenstelt. In deze luchtemissierekeningen staat waar verontreinigende stoffen en gassen in de lucht vandaan komen (de herkomst) en waar ze heen gaan (de bestemming). Hierbij wordt de uitstoot van verontreinigende stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer) toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens. Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit (inclusief huishoudens), per stof en per jaar de omvang van de uitstoot naar de lucht wordt weergegeven. De verontreinigende stoffen die worden meegenomen zijn onder meer broeikasgassen (CO2, CH4, N2O), gassen die de ozonlaag aantasten (CFK's) en verzurende stoffen (SO2, NOx en NH3).

Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om de gevolgen van de economische prestaties van Nederland voor het milieu cijfermatig in beeld te brengen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2013. De tabel is stopgezet per 15 januari 2016. De tabel gaat verder als Emissies naar lucht, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, zie paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers zijn voorlopig. De gehele tijdreeks vanaf 1990 wordt jaarlijks (her)berekend en aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers. De laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, zijn daarin meegenomen.

Wijzigingen per 15 januari 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 juli 2015: De cijfers van de stationaire bronnen van met name de dienstensectoren bleken onjuist te zijn berekend. Deze zijn nu gecorrigeerd. De correctie heeft betrekking op de hele tijdreeks.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81395ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81395ned

Milieurekeningen, herkomst en bestemming van luchtemissies. herkomst en bestemming van stoffen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81395ned

Milieurekeningen, herkomst en bestemming van luchtemissies. herkomst en bestemming van stoffen