Dataset

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen. Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70946ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70946ned

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70946ned

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.